Høringsinnspill

Det er mulig å spille inn tiltak innenfor både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid innenfor sykling, gange og trafikksikkerhet. I tillegg kan innspill gå på kommunens drift og planlegging innenfor sykling, gange og trafikksikkerhet. Det er lurt å sette seg inn i hvilke tiltak som allerede ligger inne i planen, og eventuelt gi innspill til prioritering av tiltakene. Fysiske tiltak for Ås sør og Ås nord ligger i to ulike tiltakslister, og tiltak på fylkesvei ligger i vedlegg A. Høringsinnspillene vil bli vurdert og lagt frem for behandling i kommunestyret høsten 2022.

Høringsfristen er satt til søndag 19. juni 2022.

Her kan du sende inn dine høringsinnspill elektronisk til Ås kommune.

Alternativt kan man sende høringsinnspill til post@as.kommune.no eller til Ås kommune Kommunalteknikk, postboks 195, 1431 Ås og merke henvendelsen med «Sak nr. 22/01604».

Mer om tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet

Hovedutvalg for næring og miljø vedtok den 5. april 2022 å sende Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet på høring. Saksfremlegget og vedtak finnes her, se sak nr. 8/22.

Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 er basert på gjeldende Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 og Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2021-2024. Tiltaksplanene skal i utgangspunktet rulleres hvert år, men gjeldende tiltaksplaner ble sist rullert i henholdsvis 2019 og 2020. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030) er det strategiske dokumentet som legger de langsiktige føringene for tiltaksplanen.