Håndboka gir en oversikt over myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager. For å bidra til likeverdig behandling av alle barnehager, presenteres det i håndboka en felles metode for tilsyn for kommunale og private barnehager.  Håndboka er bygd opp etter hvordan et tilsyn vanligvis gjennomføres.
 
I Ås kommune er ansvaret for myndighetsrollen skilt fra rollen som barnehageeier. Barnehagemyndigheten er organisert under kommunalsjef for Oppvekst og opplæring, da myndighet for tilsyn er delegert via rådmann til kommunalsjef for oppvekst og opplæring.
 
Kommunen som barnehagemyndighet veileder kommunale og private barnehager etter barnehageloven og fører tilsyn med at barnehagene utfører oppgavene de skal etter barnehageloven med tilhørende forskrifter.