Tiltaksplan trafikksikkerhet

Ås kommune har omkring 120 km kommunale veier. Dette tilsvarer 6,5 m per innbygger og er 50 % mer enn gjennomsnittet i Follokommunene.

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Sykkel- og gåstrategi

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune fastsetter målsettinger om økt andel syklende og gående i kommunen.

For å nå målene foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder:

  1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
  2. God sykkelparkering
  3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
  4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
  5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
  6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende
  7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
  8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – samarbeid med skolene/FAU

Sykkel- og gåstrategi

Sykkel- og gåstrategi - tiltaksplan 2020-2023

Norm for overvannshåndtering

Målet med "Norm for overvannshåndtering" er at Ås kommune kan møte utfordringer knyttet til håndtering av overvann i kommunen på en best mulig måte. Overvannsnormen beskriver dagens situasjon og hva som venter av utfordringer i fremtiden, og hvordan de kan løses.

Norm for overvannshåndtering

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø

Hovedplanen har en tidshorisont på 12 år og er en oppfølging av forrige hovedplan fra 2001. Hovedplan, sammen med tiltaksplan for vann og avløp, vil i denne planperioden rulleres hvert 4. år sammen med kommuneplanens arealdel.

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø