Slorene våtmarksområde

Slorene i Gjersjøen er et kommunalt vernet delta- og våtmarksområde som har et rikt fugleliv, og det er et viktig hekke- og trekkområde. Selve Slora er kartlagt som naturtype slåttemark, som ifølge rødliste for naturtyper 2018 er en kritisk truet naturtype (CR). Slåttemark har status som utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven §§ 52–53.  En stor del av verneområdet er registrert som naturtypen delta-område, som også er en rødlistet naturtype, definert som sårbar (VU). Deltaet utgjør et relativt stort, aktivt og intakt ferskvannsdelta og våtmarksmiljø med viktig økologisk funksjon.

Nordre Follo og Ås kommuner har sammen utarbeidet skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde. Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2005 ble vedtatt en felles reguleringsplan for Slorene våtmarksområde i kommunene Ås, Ski og Oppegård. I reguleringsbestemmelsene er det nedfelt at det skal utarbeides en skjøtselsplan for området. 

Formålet med skjøtselsplanen er å ivareta og bygge opp verneverdiene i Slorene, og samtidig avveie disse mot de ulike interessene i området. Hovedgrepene i skjøtselsplanen er å få på plass nødvendig restaurering og skjøtsel av utvalgte og truede naturtyper i våtmarken (sone 1 og 2), ivareta et aktivt og intakt elvedelta og sikre fri utvikling av naturen uten forstyrrelser i de øvrige sonene. Skjøtselsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av området, hvilke områder som skal være skog og hvilke som skal være åpne, og den inneholder en prioritering av konkrete skjøtselstiltak. For å tilrettelegge for friluftslivet er et tiltak å gjenåpne en blåmerket tursti og etablere utsiktspunkter for fugletitting. Videre skal det settes opp skilt med informasjon om våtmarksområdet og om ferdselsrestriksjoner.

Vedtatt skjøtselsplan

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde ble vedtatt i Kommunestyret i Nordre Follo kommune 13.10.2021 og i Hovedutvalg for næring og miljø, Ås kommune 28.09.2021.

Involvering og høring

Kommunene hadde et informasjonsmøte i mars for å informere om skjøtselsplanen, slik at interesserte kunne sende innspill før vi laget høringsforslaget. Grunneiere og interesseorganisasjoner deltok, og kommunen fikk inn flere skriftlige innspill etter møtet. 
 
Utkast til skjøtselsplan for Slorene verneområde ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune den 25.04.2021. Tilsvarende sak ble behandlet i Utvalg for klima, teknikk og miljø i Nordre Follo kommune den 09.06.21. Det ble vedtatt å sende planen på høring i begge kommunene, med noen mindre endringer i tråd med vedtaket i Ås kommune.
 
Planen lå ute til offentlig ettersyn i ni uker sommeren 2021. Det kom inn ti høringsuttalelser fra offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og privatpersoner. Kommunedirektøren behandlet høringsinnspillene, og gjorde noen endringer i skjøtselsplanen, som i hovedesak ble tatt inn i planen i den politiske behandlingen.

Faglig grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplanen

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag engasjerte kommunene BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et forslag til skjøtselsplan (2021).
 
Her finner du reguleringsplan og fagutredninger som er lagt til grunn for planen:
 
  1. R-220 Reguleringsbestemmelser
  2. R-220 Reguleringskart
  3. Grunnlag skjøtselsplan Slorene. Biofokusrapport-2018-16
  4. Flomvurdering for Dalsbekken. Sweco 2020
  5. Jakt i Slorene. Naturrestaurering AS 2016
  6. Slorene våtmarksområde fuglebiotop. Jordforsk rapport 2002
  7. Forslag til skjøtselsplan Slorene. NIBIO_RAPPORT_07-43 2021