Kommunestyret har denne uken akseptert anmodningen fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta imot 120 flyktninger i år. Dette er en markant økning fra det tidligere tallet på 22 som Ås var forberedt på å ta imot.

– Økningen skyldes krigen i Ukraina, som har ført mange mennesker ut på flukt. Dette er en alvorlig situasjon for hele Europa, og vi skal ta vårt ansvar her i Ås. De fleste av flyktningene vil komme fra Ukraina, men vi må forberede oss på at det kan komme mennesker fra andre konfliktområder også, sier kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss.

Det vil kreve en betydelig innsats fra kommunen å ta imot så mange på kort tid.

– Ja, det er et stort apparat som skal settes i sving nå. Det er mange ulike kommunale tjenester som er involvert i dette arbeidet. Vi opplever at det er stor iver etter å finne gode løsninger. Her har vi også med oss en del gode erfaringer fra pandemihåndteringen som vi kan spille på nå, sier kommunalsjef for helse og mestring, Tove Kreppen Jørgensen. Hun leder kommunens arbeidsgruppe som skal koordinere innsatsen.

– Vi skal gjøre vårt beste for at de får en best mulig start på livet i Norge. Vi håper at krigen i Ukraina ender så fort som mulig og at folk kan vende hjem, men i mellomtiden skal vi gjøre det vi kan for å skape en mest mulig normal hverdag, sier Kreppen Jørgensen.

Vi forventer at de fleste som kommer fra Ukraina vil være kvinner og barn. Dette skiller seg fra andre konfliktsituasjoner, der den største gruppen flyktninger som kommer hit ofte er unge menn.

– Her må vi tenke litt annerledes når det er flere familiegrupper – og ikke bare enkeltpersoner – som skal bosettes, sier Kreppen Jørgensen.

NAV med viktig rolle

NAV spiller en nøkkelrolle i kommunens arbeid med flyktninger. Her har de også tatt den nye utfordringen på strak arm.

– Flyktningtjenesten ved NAV Ås står klare til å ta imot flyktningene på en god måte, og vil tilby alle tett oppfølging. Flyktningtjenesten vil bruke ressurser fra koronasenteret for å bistå i jobben med bosetting, sier NAV-leder Randi Falao.

NAV også jobber med å få tak i nok tolker som kan ukrainsk.

– Vi kommer nok til å trenge en del frivillig hjelp fra de som kan ukrainsk, men når vi skal bruke språkhjelp til kommunale tjenester er det krav om å bruke sertifiserte tolker. Det er litt begrenset hvor mange det er av disse, sier avdelingsleder for flyktningtjenesten Anders Glette ved NAV Ås. Han opplyser at kommunen vil legge ut mer informasjon om hvordan en kan bidra som frivillig språkhjelp på kommunens nettsider etter hvert.

Vil trenge mange boliger på kort og lang sikt

Noe av det som må på plass først er å skaffe nok boliger til alle. Det har kommet rundt 30 personer fra Ukraina de siste ukene. Disse bor hos venner, familie eller frivillige. De som blir bosatt i kommunen etter opphold på nasjonalt ankomstsenter i Råde, vil trenge hjelp fra kommunen.

– Vi har god nok kapasitet til å skaffe midlertidige boliger til de 120 vi har sagt ja til nå, mens vi skaffer mer permanente løsninger. Vi har fått god respons på vår oppfordring om å melde fra dersom en har mulighet til å leie ut bolig til flyktninger. Nå skal vi gå igjennom alle de relevante tilbudene, og inngå avtaler som gir alle flyktningene som blir bosatt her i Ås en forsvarlig bolig. Da blir det i første omgang kommunen som inngår leieavtale og vil fremleie boligen videre, forklarer enhetsleder for eiendom, Linn Christin Reppe.

Helsetjenester og frivillige

Nye asylsøkere til Norge skal igjennom en del helseundersøkelser, og vil blant annet få tilbud om vaksiner. Noe av dette vil skje på Ås kommunale fastlegekontor, og noe vil skje på Ski sykehus.

– Vi må være forberedt på at disse helsekonsultasjonene vil ta noe lenger tid enn vanlige konsultasjoner, blant annet på grunn av at mange av dem vil ha behov for tolk, sier kommuneoverlege Ådne Dæhlin.

Kommunen jobber også med å finne gode løsninger for transport. Her kan det bli aktuelt å spørre frivillige om hjelp.

– Frivillige personer og organisasjoner i Ås har en fantastisk kapasitet og iver etter å hjelpe. Noen organisasjoner, som Røde kors og Sanitetskvinnene, gjør allerede mye for å ta imot flyktninger, mens andre nå diskuterer hvordan de kan bidra i situasjonen. Det er også mange enkeltpersoner som ønsker å hjelpe med det de kan, sier virksomhetsleder for kultur og fritid, Alexander Krohg Plur.

Sist torsdag arrangerte kommunen og Frivilligsentralen et møte på Ås kulturhus.

– Her presenterte organisasjonene seg, og fortalte hva de kan bidra med for fellesskapet i Ås og for å ta imot nye flyktninger. Det var et veldig inspirerende møtepunkt. Det bor mye godt i Ås-befolkningen, og sammen kan vi sørge for å inkludere menneskene som har måttet flykte hit inn i lokalsamfunnet på best mulig måte, sier Krohg Plur.

– Frivilligsentralen vil spille en helt sentral rolle i å koordinere alt engasjementet som kommer fra de frivillige, legger han til.

Opplæring, skolegang og fritid

En av de viktigste forutsetningene for å klare å bli ordentlig kjent med det norske samfunnet er å mestre språket. Derfor er det viktig at alle barn og voksne som kommer hit raskt får tilgang til barnehager og skoler og språkopplæring.

– Vi har to tilbud i skolene våre til nyankomne elever som trenger språkopplæring. Et på Brønnerud for barneskoleelever, og et på Ås ungdomsskole. I første omgang fyller vi opp ledige plasser i disse gruppene, og utvider kapasiteten slik at vi kan ta imot noen flere enn vi normalt har plass til. Hvis vi tar imot mange barn, har vi lagt en plan for å opprette nye grupper på skoler hvor vi har ledige lokaler, sier kommunalsjef for oppvekst og opplæring Per Korsvik.

Alle de voksne får tilbud om undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere på Ås læringssenter. I tillegg får voksne med behov tilbud om grunnskole og spesialundervisning.

– Vi har et flott og allsidig internasjonalt miljø her på læringssenteret med deltakere som er bosatt i Frogn, Vestby og Ås som en del av vertskommunesamarbeidet mellom de kommunene. Her har vi de beste forutsetninger for å skape et godt læringsmiljø for å lære seg norsk i et godt, sosialt miljø. Med den mengden av nye deltakere vi venter i de tre kommunene jobbes det både med større lokaler og flere ansatte, sier Sayed Sami Soltani, som er rektor ved Ås læringssenter.

Den største delen av døgnet er fritid. Da skal alle de barna, unge, voksne og eldre som kommer ha mulighet til å dyrke sine interesser, utvikle seg sammen med andre, få opplevelser og bli en del av det internasjonale samfunnet som Ås er.

– Kommunens tjenester som kulturskole, bibliotek, kulturhus, ungdomshus og seniorsenter står klare til innsats sammen med alle de store og små frivillige lagene og organisasjonene som gir tilbud innenfor kultur, idrett og annen fritidsaktivitet. Sammen skal vi sørge for å ta imot alle som søker en trygg tilværelse her hos oss på en best mulig måte, sier Alexander Krohg Plur.

Informasjon via nettsidene

Vi vet at det er mange i Ås-befolkningen som ønsker informasjon om hvordan krigen i Ukraina påvirker oss her lokalt og som er opptatt av hvordan vi skal ta imot flyktningene.

– Her anbefaler vi å følge med på kommunens nettsider, hvor vi vil legge ut viktig informasjon om situasjonen fortløpende. Her vil vi også legge ut informasjon om hva vi trenger hjelp til fra frivillige krefter i samfunnet, sier kommunikasjonssjef Morten Ellingsen.