icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Slorene våtmarksområde sett mot sør
  

Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde

Ås og Nordre Follo kommuner jobber for tiden med en skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde.

Hoveddelen av dette området er avsatt som naturvernområde i reguleringsplan for Slorene, vedtatt i 2005. I reguleringsbestemmelsene er det krav om skjøtselsplan. Det ble utarbeidet et utkast til skjøtselsplan i 2011, men planen stoppet opp i forbindelse med den politiske behandlingen.

Innspill til skjøtselsplan

Kommunene hadde et informasjonsmøte 4. mars for å gi grunnlag for å sende innspill til skjøtselsplanen før det lages høringsforslag. Grunneiere og interesseorganisasjoner deltok på møtet. Her er invitasjonen til møtet.

Du finner presentasjonen fra møtet med detaljer om planprosessen og det faglige grunnlaget for planen her

Vi ønsker innspill om mål og skjøtselstiltak for verneområdet. Du kan gjerne sende innspill selv om du ikke deltok på møtet.

Frist for innsending av skriftlig innspill: Fredag 26. mars 2021.

Innspill sendes til post@as.kommune.no og merkes med sak nr. 21/00618.

Videre framdrift i planarbeidet

Kommunene vil også invitere grunneiere, lag og foreninger og enkeltpersoner til å gi høringsinnspill når forslaget til skjøtselsplan sendes på høring våren 2021. Vi vil også invitere til et informasjonsmøte om planforslaget i begynnelsen av høringsperioden. Kommunene håper å legge fram skjøtselsplanen til 2. gangs politisk behandling høsten 2021.

Faglig grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplanen

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag engasjerte kommunene BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et forslag til skjøtselsplan (2021).

Her finner du reguleringsplan, tidligere planutkast og fagutredninger:

  1. R-220 Reguleringsbestemmelser
  2. R-220 Reguleringskart
  3. Grunnlag skjøtselsplan Slorene. Biofokusrapport-2018-16
  4. Flomvurdering for Dalsbekken. Sweco 2020
  5. Jakt i Slorene. Naturrestaurering AS 2016
  6. Slorene våtmarksområde fuglebiotop. Jordforsk rapport 2002
  7. Forslag til skjøtselsplan Slorene. NIBIO_RAPPORT_07-43 2021

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss:

Nordre Follo kommune:

Ane Tingstad Grav Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no

Ås kommune:

Siri Gilbert Siri.Gilbert@as.kommune.no