Tilbudet ved rus og psykisk helsetjeneste er for alle som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og er over 18 år.

Er du under 18 år kan du kontakte helsestasjonen for ungdom for å få hjelp:

Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås kommune

Rus og psykisk helse hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at du i størst mulig grad mestrer hverdagen.

Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg.

Hvordan søker du om hjelp fra oss

Du kan henvende deg selv via telefon, komme innom kontoret i Moerveien 10  eller sende søknadsskjema. Skjemaet skriver du ut og sender i posten.

Søk om helsetjenester

Du kan også bli henvist hit av din fastlege eller få hjelp fra pårørende,  andre hjelpere i kommunen eller andre helsetjenester.

Våre tjenester er gratis.

Vi er ikke en akutt-tjeneste, så hvis du er i en situasjon hvor det haster å få hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din, Follo Akutt Team (telefon 67 96 50 00) eller legevakt (telefon 116 117).

Hvilke tilbud har vi

Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog .

Oppfølging av ruskonsulent i form av blant annet motivasjonssamtaler, henvisninger til spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instanser samt koordinering av ansvarsgrupper.

Samtaletilbud til pårørende til mennesker med rusutfordringer eller psykiske lidelser

Aktivitetssenter  med tilbud på dagtid og noe på kveldstid

Ambulerende tjenester, dvs hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring

Personalbaser tilknyttet boliger, dvs lettere tilgjengelig hjelp, dersom utfordringene tilsier et slikt behov

Vi holder jevnlige  kurs:
Mestring av depresjon (KID)
Mestring av angst
Pårørendekurs

Kursene annonseres på kommunens nettsider og i lokalavisene.