Ås kommunes regnskap for 2021 viser et positivt netto driftsresultat på 112 millioner kroner, tilsvarende 6,45 prosent av driftsinntektene. Det økonomiske resultatet er 70 millioner kroner bedre enn revidert budsjett, noe som skyldes uventet høye inntekter.

– Kommunen har fulgt et stramt kommunebudsjett og vi vil skryte av alle våre enheter som samlet sett klarer å levere i balanse. Koronapandemien har gjort at inntektsprognosene fra staten har vært usikre, noe som gjør at vi ender med større inntekter enn budsjettert, sier økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune.

Skatteinngangen økte med 16 prosent

Schmidt peker på følgende årsaker til de høye inntektene:

  • Stor økning i skatteinngangen
  • Økt rammetilskudd og andre overføringer
  • Lavere lønnsoppgjør enn budsjettert
  • Lavere pensjonskostnader enn budsjettert
  • God avkastning på finansforvaltning

Den største årsaken til det positive resultatet, er at skatteinngangen økte med 16 prosent i 2021 i forhold til 2020.

– Det var budsjettert med en øking på 9 prosent. Skatteinngangen ble 31 millioner kroner høyere enn budsjettert. Økningen i Ås kommune er omtrent på samme nivå som landet for øvrig, sier Emil Schmidt.

Skatteøkningen skyldes trolig en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn forventet, samt tilpassinger til et høyere nivå på skatt på utbytte fra 2022. I tillegg ble kommunene i 2021 tildelt en større del av skattepengene, for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider under koronapandemien.

– For 2022 har Stortinget nedjustert den delen av skatten som går til kommunene betydelig. Kommunen sine skatteinntekter i 2022 er dermed forventa å bli lavere enn i 2021. Den høye skatteinngangen er ikke noe vi kan forvente i årene som kommer, så dette er et engangstilfelle, sier Emil Schmidt.

– Et gledelig engangstilfelle, sier kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss.

Fortsatt stramme rammer, men Ås kommune står godt rustet til å møte fremtiden

Kommunedirektøren understreker at det er viktig å merke seg at denne inntektsveksten ikke vil vare.

– Vi er fortsatt nødt til å jobbe innenfor stramme økonomiske rammer i Ås kommune i årene som kommer. Det er mange som står hardt på for å holde utgiftene våre nede, og det må vi fortsette med i tiden som kommer også, sier Tom-Arne Tørfoss.

Også ordfører Ola Nordal gleder seg over det gode driftsresultatet.

– Ås kommune investerer betydelige summer, blant annet i nye skoler, barnehager og sykehjem. Vi er stolte av at vi har gjennomført en omfattende og nødvendig fornyelse av tjenestebyggene våre. Vi står forberedt til å møte fremtidens behov, men det gir oss en høy gjeldsbyrde. Slike resultater gjør at vi kan betale ned denne gjelden fortere enn planlagt, sier Ola Nordal.

Ås kommunes økonomi er fortsatt krevende på grunn av store investeringer og høy lånegjeld.

– Kommunen har nå en gjeld på nærmere 2,4 milliarder kroner. Kommunen hadde i 2021 en lånegjeld på 137 prosent av driftsinntektene. Denne vil øke til 149 prosent i 2023 med vedtatte investeringer i handlingsprogrammet for 2022 til 2025. Det vil derfor komme store kostnader i årene fremover knyttet til drift, renter og avdrag på nye bygg, forklarer Tom-Arne Tørfoss

Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel for lånegjeld på maksimalt 106 prosent. Dette for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi.  Det kan ikke forventes samme høye skatteinngang i 2022. Videre vil forventninger om økte renter, samt økt pris- og lønnsvekst utfordre kommunens økonomi framover. Det blir derfor viktig med fortsatt stram økonomistyring.

– Det er derfor naturlig for kommunedirektøren å foreslå for kommunestyret at det ekstraordinært store overskuddet i 2021 brukes til å redusere kommunens lånegjeld. Dette vil redusere gjeldsveksten med ca. 4 prosent, sier Tom-Arne Tørfoss.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2021.