• Søkeren må være bosatt i Ås kommune (unntak ved gruppeundervisning).
 • Innmeldingen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er mottatt og kunden ikke har takket nei på tilsendt e-post. 
 • Utmelding skal skje via portalen på Speedadmin (evnt pr mail) til kulturskolens administrasjon, innen 12. desember for vårsemester eller 26. mai for høstsemester.
  • Alle elever som ikke melder seg av pr mail eller via speedadmin innen fristen, beholder automatisk  sin(e) plass(er) ved kulturskolen kommende semester. 
  • NB!! Avmelding etter disse datoene faktureres selvom eleven slutter etter oppstart,  eller hvis eleven ikke kommer på timene fra starten av semesteret.
 • Foresatte er økonomisk bundet til å betale hele elevavgiften påfølgende semester hvis de ikke har sagt opp plassen før utmeldingsfristen. I noen tilfeller vil man kunne få redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. Forutsetningen er at plassen blir fylt med en annen elev.
 • Slutter eleven kan man ikke påregne reduksjon i prisen etter oppstart verken på gruppe- eller individuell aktivitet. Unntak er at det er 1 prøvetime på dans hvor man kan slippe å betale hvis eleven ikke vil fortsette. Dette gjelder kun utprøving på nye tilbud i ny stilart innen dans for eleven.  
 • For nye elevplasser: hvis foresatte har fått beskjed om mottatt plass og de ikke har takket nei til plass før oppstartsdato i inntaksmailen, vil de være forpliktet til å betale halv kontingent  for gruppeaktivitet. Ved individuell undervisning må hele beløpet betales hvis de ikke takker nei til plassen innen fristen i mailen med mindre plassen blir fylt av annen elev. Da kan kontingenten bli redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. 
 • Foresatte må ha betalt kontingent for foregående semester for at eleven skal beholde plassen i kommende semester
 • Er lærer syk eller ved forhindret fra undervisningen forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Når det gjelder kompensasjon eller nedsatt elevbetaling ved lærerfravær, gis det først når undervisning utgår mer enn tre ganger i det samme semesteret.​ 
 • Elever som ikke møter opp til mange av timene vil kunne miste plassen. Her utvises det skjønn. Foresatte vil bli varslet i forkant dersom det er fare for å miste plassen; man kan ikke påregne prisreduksjon av den grunn.
 • Hvis betaling uteblir, vil eleven miste plassen sin. Dette varsles skriftlig i forkant.
 • Det er en forutsetning at elever på individuell undervisning disponerer eget instrument.
 • Kulturskolen har noen instrumenter til leie. Korpsene besørger instrumenter til sine medlemmer. Pianister må ha piano for hjemmeøving (ikke el-piano eller keyboard).
 • For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: Søkere til korpsene prioriteres på bakgrunn av gjeldende samarbeidsavtale. Korpsenes besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument. Per i dag tas det kun inn et fåtall elever til blås og slagverkinstrumenter uten at de ønsker tilknytning til korps. Dette er et politisk bestemt.  Elever som slutter i korpset mister også sitt tilbud om instrumentalopplæring. Eleven må da søke om plass for instrumentalopplæring uten tilknytning til korpset.
 • Dersom ny søker får plass ved høstens opptak gis det beskjed om dette før oppstart på høsten. Det er også mulighet for å få tilbud om plass underveis i året
 

Serviceerklæring

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha  kulturskoletilbud til barn og unge.
 
Vi lover at kulturskolen:
-Tilbyr opplæring hos høyt kvalifiserte og utdannede pedagoger og utøvere.
-Gir opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov, nivå g interesse.
-Gir opplæring innenfor tydelige og faste rammer.
-Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper.
-Gir både faglig og sosial utvikling for eleven.
-Deltakelse ved konserter og andre arrangement / forestillinger / utstillinger.
-Det gis tilbud om foreldresamtaler · Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument.
 
 Dette forventer vi av eleven:
-At eleven møter opp til rett tid og vel forberedt til undervisningen.
-At eleven setter av tid til å være med på konserter, forestillinger og prosjekter utenom den vanlige ukentlige undervisningen.
-At eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag.
-At eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret.
 
Dette forventer vi av foresatte:
-At de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme.
-At de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
-At de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen
-At de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.
-At de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret.
-At de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger.