icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter   ›   Aktuelt
  

Reglement for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Reglement for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Som deltaker i opplæring ved Ås kommunale Voksenopplæringssenter, har du plikt til å delta i den undervisning som blir gitt

Frammøte

-     møt presis til hver time

-     vær forberedt til timene 

-     legetimer og andre avtaler skal legges utenfor skoletiden

 

Oppførsel og orden

-     alle har ansvar for at vi har et trygt og hyggelig miljø på skolen

-     vis respekt for lærere og medelever.

-     krenkende atferd og mobbing tolereres ikke

-     etter siste time skal klasserommet ryddes, lyset slukkes og stoler settes på bordene

-     mobiltelefonen skal være av/på lydløs  når det er undervisning

-     hold det ryddig rundt deg

-    røyking er bare tillatt ute ved askebegeret. Sneiper skal kastes i askebegeret

-    det er ikke tillatt å be i undervisningstiden

-    kvinner og menn har samme rettigheter

-               datamaskinene brukes etter avtale med lærer

-               du kan ikke ha med barn i timene

-               husdyr kan ikke tas med på skolen

-     det skal ikke brukes plagg som helt eller delvis dekker ansiktet (som niqab)

-     det er ikke tillatt å ha med kniver, våpen og andre farlige gjenstander på skolen

-     det er ikke tillatt å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

-     alle skal ta godt vare på skolens eiendeler og skolebygningen

  

Brudd på disse reglene kan føre til at politiet kontaktes/forholdet anmeldes og/eller medføre bortvisning fra skolen i inntil 5 dager

 

Skolen v/rektor skal alltid kontakte politiet/anmelde når det foreligger straffbare forhold som eksempelvis

-   besittelse av og/eller bruk av farlige gjenstander og/eller illegale rusmidler

-     hærverk

-     tyveri

-     vold og trusler mot medelever eller skolens personale

 

Saksbehandling ved regelbrudd:

-      du har rett til å forklare deg

-    alle saker vurderes enkeltvis

-    rektor vedtar bortvisning etter rådføring med deltakerens lærer