Realkompetanse

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

(Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk og kompetanse Norge)

Hvordan vurderes realkompetansen?

Realkompetansevurdering er en prosess i flere faser:

Illustrasjon som viser prosessen som forklares under bildet

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studium, ny jobb eller høyere lønn.

 
Her kan du lese mer om realkompetansevurdering