Føringer for private svømmebasseng

I Ås kommune har vi følgende føringer for vann og avløp for private svømmebasseng:
 
  • Basseng tillates ikke permanent tilkobling til kommunal vannforsyning.
  • Bassengvann skal ikke tilføres spillvannsledning.
  • Bassengvann er å anse som overvann og må håndteres på egen grunn. Det stilles krav etter forurensningsloven at bassengvann håndteres på forsvarlig måte.
  • Påslipp av bassengvann til kommunalt overvannsnett er søknadspliktig.
  • Hvis vannet er kloret må bassenget deklores før tømming.
Se informasjonsskriv  fra Norsk Kommunalteknisk Forening om hvilke basseng som er unntatt søknadsplikt og hvilke du må søke om.