icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Vinterbro barnehage   ›   Praktisk informasjon Vinterbro
  

Praktisk informasjon

Åpningstider

Til toppen

  • Barnehageåret starter 1.august og barnehagen er åpen hele året, unntatt uke 28-30.
  • Åpningstiden er fra kl. 07.00 - 17.00
  • Barna må være hentet og ute av barnehagen innen kl.17.00.
  • Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året, samt jul- og nyttårsaften.
  • Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
  • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret i tillegg til planleggingsdagene

 

Bemanning

Til toppen

Barnehagen har ca. 23 ansatte. Disse stillingene er fordelt mellom styrer, sekretær, kjøkkenassistent, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. I tillegg kan barnehagen ha spesialpedagoger eller medarbeidere for barn med behov for særskilt støtte, lærlinger, studenter eller personer på arbeidsmarkedstiltak / praksisplasser

Tilvenning

Til toppen

Det er viktig at foreldre kan være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Det er i denne tiden grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og barnehage oppstår. 
Den første tiden i barnehagen kan være en stor overgang for barna. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, og barna får mange nye inntrykk som skal fordøyes.  
Det varierer hvor lang tid barna trenger på tilvenningen. Vår erfaring er at det tar ca. 3-5 dager. Behov for tilvenningstid vil variere og avtales med foreldrene i tilvenningsperioden. De aller fleste arbeidstakere har tariffestet 3 dager fri med lønn for tilvenning av egne barn i barnehage.

Levering/henting

Til toppen

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent. Vi håper dere kan beregne litt tid når dere leverer barna om morgenen og når barna blir hentet om ettermiddagen. Da får vi tid til en prat, og barna får tid til å avslutte leken. Du kan også finne informasjon og bilder fra dagen på tavle og skjerm i garderoben.
Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene, må vi få beskjed om dette.
Er vi ute ved henting, har senvaktene et ansvar for å overbringe informasjon til foreldrene. Senvaktene er kledd i orange refleksvester.
På begynnelsen og slutten av åpningstiden er det som regel en voksen pr avdeling.Vi setter da at dere hjelper barna med av og på kledning.
Sørg alltid for å si fra til oss når dere kommer og når dere går.                                     
Vi vil også at  barnet  venter innenfor gjerdet til dere skal gå.

Måltider

Til toppen

De barna som ikke har spist frokost hjemme kan spise matpakken sin i barnehagen. Frokost kan spises frem til kl. 09.00, etter det begynner andre aktiviteter og/eller prosjekt. 
Formiddagsmaten er fra  kl. 11.00 til barna er ferdige.Vi serverer varmmat minimum 3 ganger i uka
Barna får frukt ca. kl.13.45 - 15.00. 
Gi oss beskjed hvis det er matvarer barnet ikke skal spise! Dette fylles ut i eget skjema.
Kostpengene (kr. 400 / mnd.) dekker lunch, melk og frukt.
 
 

Dugnad

Til toppen

Fau og barnehagen arrangerer dugnad ved behov. Vi henger da opp en liste over gjøremål hvor foreldrene skriver seg opp på de aktivitetene de ønsker å hjelpe til med.

Taushetsløfte/politiattest

Til toppen

Alle som arbeider i barnehagen skriver under på et taushetsløfte som gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi får  kjennskap til gjennom arbeidet vårt. Alle ansatte må levere politiattest før tildredelse.

Bursdagsfering

Til toppen

Vi markerer barnas bursdag med sang og flagg på avdelingen. Barnet får krone og får sitte i egen bursdagsstol. Til bursdagen serveres barna frukt og popcorn.

Det er tillatt for foreldre å levere ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen når de ber enten alle jentene/guttene fra avdelingen.

Klær

Til toppen

Barna må være hensiktsmessig kledd inne og ute til ulike årstider. Vi er ute stort sett hver dag.

HVA MÅ VÆRE I BARNEHAGEN?
  • tøfler/innesko
  • minimum et ekstra sett tøy (fra innerst til ytterst)
  • regntøy/støvler uansett vær
  • yttertøy/ulltøy vinterhalvåret)                                                                                                                                   
Ha gode rutniner på å holde orden i barnas hyller i garderoben, sjekk også tørkeskap. Det kan også være lurt å sjekke strørrelsen på klærne , barna vokser fort:) 
 ALT TØY MÅ NAVNES!
Barnehagens forsikring dekker ikke privat utstyr, verken klær, leker eller endre ting (for eksempel ski, akebrett og så videre.)
 
Gjenglemte ting: 
Klær uten navn og som vi ikke vet hvem eier, legges i en kurv i garderoben. Ta jevnlig en ekstra sjekk i denne, kanskje  finner du noe du har savnet.............

 

Sykdom/fri

Til toppen

Alt fravær skal meldes til barnehagen så tidlig som mulig.
 
Barn med feber, sterk forkjølelse, oppkast, diare, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer må holdes hjemme.
 
Smittefaren er stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna og til de voksne. Vi må få beskjed ved smittsomme sykdommer, slik at vi kan informere andre foreldre ved behov.
 
Dersom barn blir syke i barnehagen, kontaktes foreldrene. (NB! Gi alltid beskjed om dere ikke er å treffe på vanlig tlf.nr.).
 
Se forøvrig egen informasjonsbrosjyre vedrørende barns sykdom og helse. http://www.as.kommune.no/sykt-barn-hva-gjoer-du.5788945-351890.html

Medisinutdeling

Til toppen

Når ansatte skal gi medisiner til barn skal det finnes skriftlig avtale med foreldrene om hva som skal gis, når, på hvilken måte, hvilken styrke/dose og hvordan medisinen skal oppbevares.  
 
Eget skjema finnes i barnehagen.   

Forsikring

Til toppen

Alle barna er ulykkesforsikret.
Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet. Skjema finnes på våre nettsider. Ta kontakt med personalet hvis noe er uklart eller dere trenger hjelp til å fylle ut.
Barnehagens forsikring dekker ikke privat utstyr, hverken klær, leker eller andre ting som feks. ski/akebrett.
Hvis barnet er uheldig å skader feks. en bil eller lignende , må dette dekkes gjennom foreldrenes forsikring

Oppsigelse

Til toppen

Dersom et barn skal slutte i barnehagen er oppsigelsesfristen 1 måned fra den første i hver måned. Det skal betales for oppsigelsestiden selv om barnet slutter straks. Oppsigelse leveres skriftlig direkte til barnehagen.

Ved manglende oppholdsbetaling og missligholdelse av barnehagens åpningstid kan barnehagen si opp plassen med 1 mnd oppsigelsesfrist( jmf vedtekter for ås kommunes barnehager)

Informasjon

Til toppen

Planer og foreldreinformasjon sendes pr mail og blir lagt ut på hjemmesidene våre. På hver avdeling henger en oppslagstavle med informasjon til foreldre/foresatte. Vi ber dere kikke på oppslagstavlen hver dag.

Ta dere tid til å lese oppslag og prøv å overholde tidsfrister. Dersom andre henter må de ta ansvar for å gi beskjeder videre.

Foreldresamarbeid

Til toppen

I barnehagen foregår foreldresamarbeidet gjennom uformelle samtaler, deltakalse i ulike arrangement og opplegg i barnehagen og gjennom formelle fora. I Vinterbro barnehage består den formelle kontakten gjennom informasjonsmøter med nye foreldre velkomstsamtaler, foreldresamtaler, foreldremøter, spørreskjemaer og brukerundersøkelser, møter i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget.

 

Foreldrebetaling

Til toppen

Foreldrebetalingen er inntektsbasert. Inntekt under 533500,- medfører lavere sats. I tillegg kommer kostpenger.

Søknad om redusert betaling må leveres innen 1. juni hvert år, ellers vil det bli beregnet høyeste sats. Dokumentasjon må leveres sammen med skjemaet. Dersom inntekten endres i løpet av året, må dere gi melding om dette. Foreldrebetalingen er for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Flere opplysninger finnes her :

https://www.as.kommune.no/cppage.5769301-351890.html

Foreldrerådet/FAU

Til toppen

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og velger representanter til FAU. FAU konstituerer seg selv, og har møter etter behov.

I Vinterbro barnehage består FAU av fire foreldrerepresentanter fra hver base.  Leder og nestleder i FAU representerer foreldrene i SU .

 

Barnehagens samarbeidsutvalg

Til toppen

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre- og 2 personalrepresentanter med vara. Styrer er møteleder og referent. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

SU gjenomgår bla  budsjett, og godkjenner årsplan.