icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Tunveien barnehage med avdeling Sagalund   ›   Praktisk informasjon Tunveien
  

Praktisk informasjon

Åpningstider

Til toppen

  • Barnehageåret starter 1. august. Barnehagen er åpen hele året, bortsett fra uke 28-30.
  • Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00.
  • Barna må være hentet og ute av barnehagen innen kl. 17.00. Gi beskjed om du er forsinket.
  • Barnehagen er stengt 6 planleggingsdager i året, samt jul- og nyttårsaften.
  • Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
  • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet at barnehageåret, 3 av ukene avvikles om sommeren.

Bemanning

Til toppen

Barnehagen har 16 fast ansatte. Disse stillingene er fordelt mellom styrer, sekretær, kjøkkenassistent, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. I tillegg vil det i perioder være vikarer, spesialpedagoger, medarbeidere for barn med behov for særskilt støtte, lærlinger, studenter eller personer på arbeidsmarkedstiltak/ praksisplasser innom barnehagen.

 

Tilvenning

Til toppen

Det er viktig at foreldrene kan være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Det er i denne tiden grunnlaget for samarbeid mellom hjem og barnehage legges. Den første tiden i barnehagen er ofte en stor overgang for barna. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, og barna får mange mye inntrykk som skal fordøyes. Det varierer hvor lang tid barna trenger på tilvenningen, vi har laget et oppsett for de første dagene som dere kan ta utgangspunkt i. Vi anbefaler også at barnet har litt kortere dager de første ukene.

Levering/ henting

Til toppen

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent. Vi håper dere kan beregne litt tid når dere leverer barna om morgenen og når barna blir hentet om ettermiddagen. Da får vi tid til en prat, og barna får tid til å starte/ avslutte leken. Les på tavlen i gangen for informasjon. Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene, må vi får beskjed om dette.

Tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen er det bare en voksen på avdelingen. Det er da også begrenset hvor mye tid vi har til samtale med dere foreldre, da vi til en hver tid vil prioritere barna først. Det er derfor nødvendig at dere hjelper banet med av- og påkledning og husker innesko. Lag gode rutiner for rydding i garderobehylla.

Sørg alltid for å si fra til oss når dere kommer og når dere går hjem. Vi vil også at alle barna venter innenfor gjerdet til dere skal gå.

Måltid

Til toppen

De barna som ikke har spist frokost hjemme, kan spise matpakken sin i barnehagen. Frokost er fra 7.00 til 8.30 felles på begge hus.

Formiddagsmaten/ lunsj kl. 10.45 (små) og 11.30 (store). Vi serverer varmmat to ganger pr. uke.

Barna får frukt/ matpakke ca. kl. 14.30-15.00.

Det er viktig at vi får beskjed om barnet har allergier o. l. Dette må dokumenters med legeerklæring. 

Kostpenger (kr. 400,- mnd.) dekker formiddagsmat/ lunsj, melk og frukt.

Dugnad

Til toppen

FAU og barnehagen arrangerer dugnad på våren og høsten. Vanlige oppgaver er raking, kosting, maling og spyling, det er da fint om foresatte kan ha med rake, kost og evt. trillebår.

Taushetsløfte/ politiattest

Til toppen

Alle som arbeider i barnehagen skriver under på et taushetsløfte som gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi måtte få kjennskap til gjennom arbeidet vårt. Alle må levere politiattest.

Bursdagsfeiring

Til toppen

Vi markerer barnas bursdag med sang og flagg på avdelingen, samt bilde på døren. Barnet får krone og får sitte i egen bursdags-stol. Barna får velge fra en fruktmeny.

Klær

Til toppen

Barna må være hensiktsmessig kledd inne og ute til ulike årstider. Vi er ute stort sett hver dag.

HVA MÅ VÆRE I BARNEHAGEN?

  • tøfler/ innesko
  • minimum et ekstra sett tøy (fra innerst til ytterst)
  • regntøy/ støvler uansett årstid
  • yttertøy/ ulltøy (vineterhalvåret)

Det er deres jobb å ta en runde for å sjekke at ting ligger på plass i hyllene i garderoben, sjekk også tørkeskap.

ALT TØY MÅ NAVNES!

Gjenglemte klær

Til toppen

Selv om vi ber om at alle klær skal være navnet, så oppdager vi noen ganger at det ikke er slik. Klær uten navn blir lagt i en kurv på avdelingen, og siste fredag i måneden fjerner vi det som ikke blir hentet. Klærne blir levert til innsamlingscontaineren som står på parkeringsplassen.

Vogner

Til toppen

Vogner hentes av dere foreldre i skuret om morningen, og settes inn i skuret når barnet hentes på ettermiddagen. Vognene kjøres til baksiden av barnehagen/ avdelingen, der har vi egen skjermet plass når de sover. Vi kan ikke oppbevare vogner inne eller på trapp grunnet brudd på brannforskrifter. Vogner kan oppbevares på eget ansvar i skuret i barnehagen.

Forsikring

Til toppen

Alle barna er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet. Skjema finnes på våre nettsider. Ta kontakt med personalet hvis noe er uklart eller dere trenger hjelp til å fylle ut. Barnehagens forsikring dekker ikke privat utstyr, hverken klær, leker eller andre ting (f.eks. ski, akebrett osv.).

Hvis barnet er uheldig og skader f.eks. en bil på tur o. l., må dette dekkes på foreldrenes forsikring.

Sykdom/ fri

Til toppen

Alt fravær skal meldes til barnehagen så tidlig som mulig. Send gjerne melding i Transponder. Barn med feber, sterk forkjølelse, oppkast, diare, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer må holdes hjemme. Smittefaren er stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna og til de voksne. Vi må få beskjed ved smittsomme sykdommer, slik at vi kan informere andre foreldre ved behov.

Dersom barn blir syke i barnehagen, kontaktes foreldrene. Se forøvrig egen informasjonsbrosjyre vedrørende barns sykdom og helse.

Medisinutdeling

Til toppen

Når ansatte skal gi medisiner til barn, skal det finnes skriftlig avtale med foreldrene om hva som skal gis, når, på hvilken måte, hvilken styrke/ dose og hvordan medisinen skal oppbevares. I utgangspunktet ser vi helst at dere prøver å få medisiner som ikke må gis i barnehagen. Egen skjema skal fylles ut i barnehagen.

Oppsigelse

Til toppen

Dersom et barn skal slutte i barnehagen, er oppsigelsesfristen en måned fra den første i hver måned. Det skal betales for oppsigelsestiden selv om barnet slutter straks. Oppsigelse må gjøres i Oppvekstportalen, der man søkte barnehageplass.

Informasjon fra barnehagen

Til toppen

Planer og informasjon blir lagt ut på hjemmesiden vår. På hver avdeling henger en oppslagstavle med informasjon til foreldre/ foresatte. Vi ber dere kikke på oppslagstavlen hver dag. Ta dere tid til å lese oppslag og prøv å overholde tidsfrister.

Foreldresamarbeid

Til toppen

To ganger i løpet av året inviterer vi alle foreldrene til utviklingssamtale. Her utveksler vi erfaringer om barnet. Ta kontakt med personalet om dere ønsker tid utenom de faste samtalene.

To ganger i året har vi foreldremøter. Vi åpner for diskusjoner om innhold og praksis i barnehagen. Et godt samarbeid bygger på gjensidig respekt og er helt avgjørende for at vi skal kunne gi barna deres et godt tilbud.

Foreldrebetaling

Til toppen

Foreldrebetalingen er inntektsbasert. Inntekt over 574 750,- medfører høyeste sats. I tillegg kommer kostpenger.

Skjema om inntektsopplysninger må leveres barnehagen innen 1. juni hvert år, ellers vil det bli beregnet høyeste sats. Dokumentasjon må leveres sammen med skjemaet. Dersom inntekten endres i løpet av året, må dere gi melding om dette. Foreldrebetaling er for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Foreldrerådet/ FAU

Til toppen

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og velger representanter til FAU. FAU har som tradisjon å arrangere juletrefest, sommerfest og 17. mai-fest.

Barnhagens samarbeidsutvalg

Til toppen

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre- og 1 personalrepresentanter, alle med en vara. Styrer sitter som sekretær. Foreldrerepresentant er leder og nestleder i FAU.