icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Solbergtunet barnehage   ›   Praktisk informasjon Solbergtunet
  

Praktisk informasjon

Åpningstider

Til toppen

  • Barnehageåret starter 1.august og barnehagen er åpen hele året, unntatt uke 28-30.
  • Åpningstiden er fra kl. 07.15 - 16.45.
  • Barna må være hentet og ute av barnehagen innen kl.16.45. Gi beskjed hvis du blir forsinket.
  • Barnehagen er stengt 6 planleggingsdager i året, samt jul- og nyttårsaften.
  • Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
  • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.

Bemanning

Til toppen   

Barnehagen har ca. 40 ansatte. Disse stillingene er fordelt mellom styrer, sekretær, kjøkkenassistent, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. I tillegg kan barnehagen ha spesialpedagoger eller medarbeidere for barn med behov for særskilt støtte, lærlinger, studenter eller personer på arbeidsmarkedstiltak / praksisplasser.

Tilvenning

Til toppen

Det er viktig at foreldre kan være sammen med barna i barnehagen den første tiden. Det er i denne tiden grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og barnehage oppstår. 
Den første tiden i barnehagen kan være en stor overgang for barna. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, og barna får mange nye inntrykk som skal fordøyes.  
Det varierer hvor lang tid barna trenger på tilvenningen. Vår erfaring er at det tar ca. 3-5 dager. De aller fleste arbeidstakere har tariffestet 3 dager fri med lønn for tilvenning av egne barn i barnehage. Tilvenningen i barnehagen avtales med personalet på avdelingen fra dag til dag etter at barnet har begynt.

Bringing / henting

Til toppen

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent. Vi håper dere kan beregne litt tid når dere leverer barna om morgenen og når barna blir hentet om ettermiddagen. Da får vi tid til en prat, og barna får tid til å avslutte leken. Se også på skjermen og tavla for informasjon.
Dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene, må vi få beskjed om dette.
Tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen er det bare en voksen på avdelingen. Det er da også begrenset hvor mye tid vi har til samtale med dere foreldre, da vi til en hver tid vil prioritere barna først. Det er derfor nødvendig at dere hjelper barnet med av-/påkledning og husker innesko. Lag gode rutiner for rydding i garderobehylla.
Sørg alltid for å si fra til oss når dere kommer og når dere går.                                     
Vi vil også at alle barna venter innenfor gjerdet til dere skal gå.

Måltider

Til toppen

De barna som ikke har spist frokost hjemme kan spise matpakken sin i barnehagen. For de fleste av barna vil dette foregå på kjøkkenet. Frokost kan spises frem til kl. 09.00, etter det begynner andre aktiviteter og/eller prosjekt. 
Formiddagsmaten er fra  kl. 10.45 til barna er ferdige.
Barna får frukt ca. kl.13.45 - 15.00. 
Gi oss beskjed hvis det er matvarer barnet ikke skal spise! 
Kostpengene (kr. 400 / mnd.) dekker formiddagsmat, melk og frukt.

Dugnad

Til toppen

FAU og barnehagen arrangerer to dugnader i året. Vanlige oppgaver er raking, kosting og spyling, så det er lurt å ha med seg rake, kost og evt. trillebår.

Taushetsløfte/politiattest

Til toppen

Alle som arbeider i barnehagen skriver under på et taushetsløfte som gjelder alle opplysninger om barn og hjemmeforhold som vi måtte få kjennskap til gjennom arbeidet vårt. Alle ansatte må levere politiattest.

Bursdagsfeiring

Til toppen

Vi markerer barnas bursdag med sang og flagg på avdelingen. Vi serverer fruktfat. 

Klær

Til toppen

Barna må være hensiktsmessig kledd inne og ute til ulike årstider. Vi er ute stort sett hver dag.

HVA MÅ VÆRE I BARNEHAGEN?
  • tøfler/innesko
  • minimum et ekstra sett tøy (fra innerst til ytterst)
  • regntøy/støvler uansett vær
  • yttertøy/ulltøy vinterhalvåret)                                                                                                                                   
Det er deres jobb å ta en runde for å sjekke at ting ligger på plass i hyllene i garderoben, sjekk også tørkeskap. ALT TØY MÅ NAVNES!
Barnehagens forsikring dekker ikke privat utstyr, verken klær, leker eller endre ting (for eksempel ski, akebrett og så videre.)
 
Gjenglemte ting: 
Selv om vi ber om at alle klær skal være navnet, så oppdager vi noen ganger at det ikke er slik. Klær uten navn blir lagt på avdelingen siste fredagen i hver måned. Det som ikke blir hentet, blir sendt bort eller evt. merket med barnehagens navn og brukt som ekstra tøy.

Sykdom / fri

Til toppen

Alt fravær skal meldes til barnehagen så tidlig som mulig.
 
Barn med feber, sterk forkjølelse, oppkast, diare, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer må holdes hjemme.
 
Smittefaren er stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna og til de voksne. Vi må få beskjed ved smittsomme sykdommer, slik at vi kan informere andre foreldre ved behov.
 
Dersom barn blir syke i barnehagen, kontaktes foreldrene. (NB! Gi alltid beskjed om dere ikke er å treffe på vanlig tlf.nr.).
 
Se forøvrig egen informasjonsbrosjyre vedrørende barns sykdom og helse.

Medisinutdeling

Til toppen

Når ansatte skal gi medisiner til barn skal det finnes skriftlig avtale med foreldrene om hva som skal gis, når, på hvilken måte, hvilken styrke/dose og hvordan medisinen skal oppbevares. I utgangspunktet ser vi helst at dere prøver å få medisiner som ikke må gis i barnehagen. 
 
Eget skjema finnes i barnehagen.                                                                                     

Forsikring

Til toppen

Alle barna er ulykkesforsikret.
Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet.

Oppsigelse

Til toppen

Dersom et barn skal slutte i barnehagen er oppsigelsesfristen 1 måned fra den første i hver måned. Det skal betales for oppsigelsestiden selv om barnet slutter straks. Foreldrene sier selv opp plassen i Oppvekstportalen.

Informasjon

Til toppen

Planer og informasjon blir lagt ut på hjemmesidene våre. På hver avdeling henger en oppslagstavle med informasjon til foreldre/foresatte. Vi ber dere kikke på oppslagstavlen hver dag.

Ta dere tid til å lese oppslag og prøv å overholde tidsfrister. Dersom andre henter må de ta ansvar for å gi beskjeder videre.

Foreldresamarbeid

Til toppen

I løpet av året vil vi invitere alle foreldrene til foreldresamtale.
Her kan vi utveksle erfaringer om barnet. Ta kontakt med personalet hvis dere ønsker tid utenom de faste samtalene.
 
En til to ganger i året har vi foreldremøter. Gjennom disse vil vi åpne for diskusjoner om innhold og praksis i barnehagen. Kom gjerne med ønsker vedrørende innhold. Et godt samarbeid bygger på gjensidig respekt og er helt avgjørende for at vi skal kunne gi barna deres et godt tilbud.

Foreldrebetaling

Til toppen

Foreldrebetalingen er inntektsbasert. Inntekt over kr 592.167,- medfører høyeste sats. I tillegg kommer kostpenger.

Søknad om redusert betaling må leveres innen 1. juni hvert år, ellers vil det bli beregnet høyeste sats. Dokumentasjon må leveres sammen med skjemaet. Dersom inntekten endres i løpet av året, må dere gi melding om dette. Foreldrebetalingen er for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Foreldrerådet/FAU

Til toppen

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og velger representanter til FAU. FAU konstituerer seg selv, og har møter etter behov.

FAU har som tradisjon å arrangere juletrefest og sommerfest. Leder og nestleder i FAU er foreldrenes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagens samarbeidsutvalg

Til toppen

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre- og 2 personalrepresentanter med vara. Styrer sitter som sekretær. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, vanligvis er leder av SU en av foreldrerepresentantene.