icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Borggården med flagg
  

Politisk dialogmøte om kommuneplanens arealdel

Invitasjon til dialogmøte for formannskapet, gruppeledere og hovedutvalgsledere

 -  onsdag 10. mars 2021 kl. 14.30 - 16.00. 

Møtet gjennomføres på Teams og er åpent for publikum. Det gis ikke møtegodtgjørelse.

Ønsker du å følge møtet, må du ta kontakt på forhånd for tilgang: kim.madsen.pham@as.kommune.no

Program:

  • Kl. 14.30 Velkommen ved Ola Nordal, ordfører
  • Kl. 14.35 Om rullering av kommuneplanen med vekt på forslag til utbyggingsgrense, konsekvensutredning av arealinnspillene og endring av arealformål – intro til dialog i grupper v/Solveig Viste, prosjektleder
  • Kl. 14.55 Summing i grupper og tilbakemelding om hovedtrekkene fra gruppene.
  • Kl. 15.55 Avslutning

Bakgrunn for dialogmøtet

Det er viktig å involvere politikerne i arbeidet med å ruller kommuneplanen. Det er derfor lagt opp til tre runder med dialogmøter med politikere denne våren:

  • Planbestemmelser. Hovedutvalg for teknikk og plan, gruppeleder og hovedutvalgsledere.
  • Kommuneplanens arealdel. Formannskapet, gruppeleder og hovedutvalgsledere.
  • Kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet, hovedutvalgene.

Innspillene fra disse møtene er viktig å ta med i arbeidet fram mot forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som etter planen skal opp til førstegangsbehandling i formannskapet 25/8-21.

Hensikten med dette møtet er å ha en dialog med og få innspill fra politikerne om problemstillinger i forbindelse med:

  • Forslag til utbyggingsgrenser for vekstområdene Ås sentralområde og Solberg i grenseområdet mot Ski.
  • Arealinnspillene i lys av konsekventutredningen av arealinnspillene og vurdering av framtidig boligbehov
  • Arealformål som vurderes endret

Grunnlaget for møtet er gitt i dette notatet:

Øvrige vedlegg som er relevante:

 

Om kommuneplanens arealdel:

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag. Den skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen består av plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser hovedtrekkene i arealbruken og de arealformålene som benyttes og fastlegges i planen. Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i hensynssonene. Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridiske bindende delen av kommuneplanen, med en utdyping i planbeskrivelsen.