icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Selvbetjening   ›   Personvernerklæring og informasjonscookies
  

Personvernerklæring Ås kommune

For Ås kommune er det viktig å behandle dine personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler.

Med ny personopplysningslov (GDPR), skjer det en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres og større sikkerhet rundt dine personopplysninger. Vi vil derfor informere deg om hvordan Ås kommune samler inn, lagrer og behandler personopplysninger. Vi vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.

Ås kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig for kommunens behandlinger av personopplysninger. Det kommer frem under hvert punkt dersom det daglige ansvaret for behandlingen er delegert.  Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Generelt om kommunens behandling av personopplysninger

Ås kommune innhenter og behandler personopplysninger for å utføre kommunens lovpålagte oppgaver i samsvar med gjeldende lover og regler.  Vi vil varsle deg dersom vi innhenter opplysninger om deg som ikke har hjemmel i lov eller du opplagt ikke kjenner til. Dette forutsetter at varsling ikke er umulig eller er svært vanskelig å gjennomføre.

Kommunen har etablert sikkerhetstiltak og rutiner for systemer som inneholder personopplysninger, og særlige tiltak i forbindelse med sensitive personopplysninger.

Kommunen er ansvarlig for at alle data blir behandlet på en sikker måte med hensyn til:

  • konfidensialitet – sikkerhet for at bare personer som har behov og er godkjent for det får tilgang til følsom eller gradert informasjon.
  • integritet – sikkerhet for at data er nøyaktige, fullstendige og gyldige
  • tilgjengelighet – sikkerhet for at aktuelle data er tilgjengelige når det er behov for det

Hvis ikke annet er oppgitt, lagres alle opplysninger som kommunen samler inn, i systemer som driftes av kommunens ansatte på kommunens egne dataservere. Kommunens ansatte i denne sammenheng er ansatte i den enheten som har det daglige behandlingsansvaret og ansatte i kommunens IT-avdeling. I noen tilfeller kan leverandøren stå for utvikling, drift og vedlikehold. I slike tilfeller har kommunen inngått databehandleravtale med leverandøren.

Personopplysninger lagres så lenge formålet tilsier det. Kommunen har arkiverings- og journalføringsplikt som innebærer lagring for nå- og ettertid. Kommunen utleverer personopplysninger til andre eller tredjeparter bare når dette har hjemmel i lov, etter samtykke eller det etter en vurdering er nødvendig (benyttes unntaksvis).

Den som er delegert behandlingsansvar er som regel også systemeier som har ansvar for den administrative driften av systemet, og derfor har tilgang til personopplysninger.  Der et system brukes av flere enheter, har hver enhetsleder bare tilgang til sitt ansvarsområde.  Alle ansatte har signert taushetserklæring. Kommunens servere er forsvarlig fysisk og teknisk sikret.

Ås kommune gjennomfører i perioder valgfrie anonyme bruker- og spørreundersøkelser. Vi bruker nettportal til bedrekommune.no. Deltakelse er samtykkebasert. Formålet med undersøkelsene er å forbedre tjenestene vi gir. Det lagres ikke personopplysninger i systemet.

Les mer om innsyn i personopplysninger

Behandling av personopplysninger på www.as.kommune.no

Ås kommune behandler personopplysninger fra våre nettbaserte tjenester. Service- og kommunikasjonssjefen er delegert behandlingsansvarlig for behandlinger av personopplysninger på www.as.kommune.no, med mindre annet er oppgitt. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Når du bruker nettsidene til Ås kommune, legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene, og de kommunale tjenestene. Lagring av opplysninger, og behandling av disse opplysningene, er ikke tillatt med mindre du både har blitt informert om og har gitt ditt samtykke til behandlingen. Informasjon om bruk av cookies er gitt i denne erklæringen og ditt samtykke gis gjennom bruk av kommunens nettside.

Ås kommune lagrer informasjon om søkeord som brukere skriver inn i søkeboksen. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonen bedre ved å tilpasse søkeord. Vi lagrer personopplysninger vi mottar gjennom utfylte formular i artikler på nettsiden. Opplysningene slettes etter tre måneder.  Tilbakemeldinger fra tilbakemeldingsfunksjonen «Fant du lette etter?» lagrer e-postadresse dersom det er oppgitt.  

Ås kommune samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene. Med avidentifisert mener vi at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics og Google Webmaster Tools til statistikkarbeidet. Formålet er å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. For eksempel kan slik statistikk gi svar på hvor mange som besøkte ulike sider, hvor lenge besøket varte, hvilke nettsteder brukerne kom fra og hvilke nettlesere som ble benyttet.

Du kan abonnere på nyhetsbrev. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du selv melde deg på som mottaker av nyhetsbrev. Disse opplysningene lagres i en database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Du sier selv opp abonnementet ved å klikke på en avmeldingslenke nederst i et mottatt nyhetsbrev. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Informasjonskapsler (cookies) og automatisk lagring av informasjon

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og nettsiden hver gang du ser på en side. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke til å identifisere deg som person.

Du kan administrere bruken av informasjonskapsler. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og hvordan du sletter informasjonskapsler, se https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasionskapsler/. Vi gjør oppmerksom på at blokkering kan påvirke bruken og tilgjengeligheten av nettstedet.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.as.kommune.no:

  • PHPSESSID Sessionld

Informasjonskapselen brukes for at publiseringsløsningen skal fungere. Utløper når nettleserøkten avsluttes.

  • SimpleSAMLSessionlD

Informasjonskapselen brukes når du logger inn på Min side gjennom ID-porten. Utløper når nettleserøkten avsluttes.

  • pHpSESSlD

Informasjonskapselen brukes til å holde språkpreferanser, eventuelle formularlogikker på tilbakemeldinger. Når brukeren er logget inn brukes kapselen til å holde brukeren innlogget. Utløper når nettleserøkten avsluttes.

  • utma, utbc etc

Informasjonskapsler for Google Analytics. Utløper når nettleserøkten avsluttes.

  • cpc_font, cpc_fontsize, cpc_linkmark etc

Informasjonskapsler som brukes dersom brukeren har brukt visningsalternativene (eks endret skrifttype) på hjemmesiden. Utløper etter et år.

Informasjon lagret i elektroniske skjemaer

Kommunen bruker elektroniske skjemaer for å forenkle og effektivisere våre forvaltningsoppgaver. Disse ligger tilgjengelig på våre nettsider. Kommunen bruker Kommuneforlagets elektroniske skjemaløsning. Vi har databehandleravtale med Kommuneforlaget. Skjemaene overføres kryptert til kommunens server, og importeres automatisk i sak- og arkivsystemet.  På grunn av informasjonssikkerhet knyttet til sensitiv informasjon, kan du ikke søke elektronisk på alle tjenester selv om skjemaer ligger på nettsiden. Disse må sendes per post.

Kommunen bruker elektronisk skjema for innmelding av feil og mangler på kommunale veier i Gata mi. Personopplysninger (navn, e-postadresse og telefonnummer) som registreres i Gata mi, slettes etter 6 måneder. Avidentifiserte opplysninger benyttes til statistikkformål. Det er frivillig å melde saker i Gata mi. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Bildebruk

Bildene vi bruker på nettsidene, er som oftest illustrasjonsbilder. Dersom vi bruker bilder tatt i forbindelse med våre kommunale tjenester innhenter vi samtykke først.

Sosiale medier

Når du deler innlegg eller gir kommentarer på sosiale medier, lagres informasjonen på det aktuelle stedet. Hvordan det aktuelle nettstedet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med denne. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss. Deltakelse på kommunens sider i sosiale medier er frivillig.

Saksbehandling og arkiv

Ås kommune behandler personopplysninger i vårt elektroniske sak- og arkivsystem. Opplysningene lagres for nå- og ettertid i henhold til arkivloven.

Service- og kommunikasjonssjefen er delegert behandlingsansvarlig for arkivet. Arkivleder er delegert daglig ansvar for driften av kommunens arkiv. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Sak- og arkivsystemet følger offentlige standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. I tillegg benyttes flere fagsystemer innenfor de enkelte virksomheter for saksbehandling. Der fagsystemet også er et arkivsystem, følger disse NOARK. Enhetsleder er ansvarlig for den daglige arkiveringen i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Fødselsnummer registreres på noen saker når det er nødvendig for sikker identifikasjon og for å gjøre det mulig med elektronisk utsendelse av dokumenter. Sak- og arkivsystemet og fagsystemer henter adresse fra folkeregisteret. Saksdokumenter kan i tillegg inneholde både taushetsbelagte og sensitive personopplysninger.  

Ås kommunes offentlige journal ligger på kommunens hjemmeside. Dette er en journal over kommunens inngående og utgående dokumenter som registreres i sak- og arkivsystemet. Journalføringer i andre fagsystemer legges ikke på offentlig journal. Etter tre måneder blir journaler på hjemmesiden deaktivert. Offentlig journal er heller ikke søkbar gjennom eksterne søkemotorer.

E-post og telefoni

Service- og kommunikasjonssjefen er delegert behandlingsansvarlig for kommunens e-post og telefoniløsninger. Telefoniløsningen driftes av kommunens egne ansatte med teknisk bistand fra leverandøren. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Ås kommune benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet og i saksbehandlingen. Nedtegning av muntlige henvendelser og e-post av betydning for saken, blir arkivert i sak- og arkivsystemet. Når en ansatt slutter, sletter kommunen dennes e-postkonto etter kort tid. Ubehandlede e-poster blir overført til annen saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger til kommunen via e-post. Kommunen sender ikke sensitive personopplysninger per e-post.

Enkelte ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Vi har ikke videre logging av innkommende samtaler. 

Opplysninger om ansatte

Ås kommune behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere ansettelsesforholdet. Organisasjon- og personalsjefen har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger om ansatte. Opplysningene hentes som hovedregel fra den ansatte selv.

Kommunen benytter elektroniske personalmapper som oppbevares i sak- og arkivsystemet. Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivsystemet. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren. Personalmappene inneholder nødvendige opplysninger knyttet til vedkommende sitt ansettelsesforhold, arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeidet.  Personalmappene bevares for ettertiden. Personalmappene er tilgangsstyrt.

Kommunen benytter elektronisk økonomi-, lønns- og personalsystem for behandling av personopplysninger om ansatte. Økonomisjefen har det daglige ansvaret for systemet. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren. Opplysninger lagres i tråd med regnskapsloven.

Personopplysninger som registreres er kontaktopplysninger, fødselsnummer, opplysninger om pårørende, opplysninger for utbetaling av lønn og fagforeningstilhørighet. Kommunen innhenter opplysning om lønnstrekk fra skatteetaten. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Opplysningene lagres i tråd med regnskapsloven og bokføringsloven.

Kommunens økonomisystem er kilde for ansattes tilgang til kommunens IKT infrastruktur. Tilgangene er brukerstyrt og gir den ansatte tilgang til nødvendige fagsystemer. Når ansatte slutter, slettes alle tilganger.

Kommunen benytter elektronisk tids- og fraværsregistrering. Økonomisjefen har det daglige ansvaret. Formålet er kontroll av tilstedeværelse og fravær. Det registreres nødvendige opplysninger som kontaktopplysninger, inn/ut-stemplinger og fravær. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Kommunen benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Organisasjons- og personalsjefen er delegert det daglige ansvaret for rekrutteringssystemet. Formålet er rekruttering. Nødvendige opplysninger til behandling av stillingssøknaden legges inn av søkeren selv. Kandidater i rekrutteringsprosjekter slettes etter 12 måneder med varsel fire uker før sletting. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren. Opplysningene utleveres ikke til andre. Alle stillingssøknader blir journalført i kommunens postjournal og arkivert i kommunens sak- og arkivsystem overført direkte fra rekrutteringssystemet. Stillingssøkers navn blir skjermet i offentlig postjournal. E-postadresse til JobbAgent abonnenter slettes når abonnementet avsluttes.

Helseopplysninger

Ås kommune behandler personopplysninger og helseopplysninger knyttet til lovpålagte tjenester. Helse- og sosialsjefen er delegert behandlingsansvarlig.   

Enhetsledere i helse og sosial har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger i forbindelse med helsetjenester til kommunens innbyggere. De enheter innen helse og sosial som behandler personopplysninger er sykehjemmet, demenssenteret, hjemmebaserte tjenester, boligene, dagtilbud for personer med funksjonshemming, forebyggende helsetjeneste, Nav Ås, rus- og psykisk helsetjeneste, barnevern, folkehelse og frivillighet, drift og forvaltningstjenester. Ved Ås kommunale fastlegekontor er kommuneoverlegen delegert behandlingsansvarlig. Alle personopplysninger behandles i sikker sone på egne, avskjermede servere. Kommunen har rutiner for opplæring, tilgangsstyring og kontrolltiltak for det enkelte fagsystem. Systemene er tilgangsstyrt. Opplysningene lagres for nå- og ettertid etter helseregister- og arkivloven. Kommunen har databehandleravtaler med leverandørene.

Elektronisk utveksling av helseopplysninger skjer via Norsk Helsenett mellom fastleger, sykehus og kommunen for å sikre trygghet, effektivitet og sporbarhet for innbyggere som trenger helsehjelp.

Kriseteam

Helsepersonellet i Ås kommunes kriseteam har journalføringsplikt om selve hendelsen og de personene som mottar helsehjelp i den akutte situasjonen. De som får bistand av kriseteamet, blir registrert i helse- og sosialetatens journalsystem, og det lages en journal på hendelsen. Journalnotatet fra den aktuelle hendelsen kan kun leses av medlemmer i kriseteamet.

Det registreres personopplysninger som navn, adresse, fødselsnummer og en beskrivelse av den helsehjelpen som er gitt. Fødselsnummeret må registreres for sikker identifisering.

Personopplysninger om elever, barnehagebarn og foresatte

Ås kommune behandler personopplysninger knyttet til lovpålagte tjenester i flere av sine fagsystemer innen oppvekst- og kulturetaten.

Oppvekst- og kultursjefen er delegert behandlingsansvarlig for systemene som brukes i barnehager, skolene og kulturskolen.

Ås kommune har et felles administrativt system for barnehage og skole. Systemet administrerer skole/barnehage og SFO-plasser.  Det inneholder personopplysninger knyttet til elever, barn og foresatte som søker om eller har skole-, barnehage- eller SFO-plass. Foresatte logger selv inn i systemet for registrere og eventuelt å endre sine personopplysninger. Skolene lager klasselister ut fra personopplysninger som ligger i systemet. Systemet henter adresser fra folkeregisteret. Foresatte gir samtykke til hvilke personopplysninger som kan være på klasselistene i skolens innmeldingsskjema. I det administrative systemet føres også karakterer og fravær, samt merknader knyttet til eleven. 

Kommunen har et meldingssystem hvor vi henter navn, telefonnummer, barnehage- og skoletilhørighet, samt gruppetilhørighet fra det oppvekstadministrative systemet. Formålet med meldingssystemet er effektiv kommunikasjon med barnehage, skole og hjemmet. Dette er et toveis meldingssystem der foresatte og barnehagen eller skolen kommuniserer via en applikasjon eller webløsning. Pålogging går gjennom ID-porten.

Kommunen har systemer for kommunikasjon mellom lærere og elever med pedagogiske planer, oppgaver, innleveringer og vurderinger. Foresatte har i noen av systemene muligheter for innlogging. Systemene er passordbeskyttede tjenester som i sin helhet leveres av eksterne driftsleverandører. Kommunen har databehandleravtale med leverandørene.

Kommunen benytter flere pedagogiske applikasjoner som krever innlogging. Personopplysninger som behandles vil i hovedsak være barnets navn, e-postadresse og barnets eller elevens tilhørighet til den enkelte barnehage eller skole.

Kommunen benytter et elektronisk system for å administrere aktiviteter i kulturskolen. Det registreres kontaktopplysninger om elever og foresatte, timeplaner, instrumenter, kurs og elevbetaling. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Teknikk og miljø

Etat for teknikk og miljø har ansvar for behandling av bygge- og delesaker, oppdatere kartgrunnlag for kommunen, gjennomføre kommunens byggeprosjekter, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer og kommunaltekniske tjenester som vann- og avløpsanlegg, veier, idrett og natur.

Teknikk og miljø behandler personopplysninger i fagsystemene på grunnlag av lovpålagte tjenester, for å oppfylle rettslige forpliktelser, etter samtykke eller avtale, eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser.

Etatssjef for teknikk og miljø er delegert behandlingsansvarlig.  Enhetsleder er delegert det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger innenfor sin enhet.

Kommunalteknikk

Kommunen behandler søknader om graving på kommunens eiendommer eller i nærheten av kommunale vann- og avløpsanlegg gjennom en selvbetjeningsløsning på kommunens nettportal. Systemet er tilgangsstyrt, og kommunen har databehandleravtale med leverandøren. Behandling av personopplysninger i systemet er basert på samtykke.

Kommunen administrerer et system som danner grunnlag for kommunale skatter- og avgifter. Behandlingsgrunnlaget er lov.  

Kommunen kan ilegge gebyr for stans eller parkering i strid med lov og forskrift. Behandling av ilagt gebyr administreres gjennom en applikasjon med tilgangsstyring. Personopplysninger som blir behandlet er registreringsnummer. Dersom ilagt gebyr ikke blir betalt, innhentes eieropplysninger via motorvognregisteret.  Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Kommunen benytter et system for å sikre vann- og avløpstilknytning til boliger i kommunen. Systemet inneholder oversikt over alle boliger, gårds- og bruksnummer i kommunen og eierforhold. Behandlingen er nødvendig for å utføre kommunens lovpålagte forpliktelser til å sikre tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Kommunen bruker et system for befolkningsvarsling til innbyggere i Ås kommune om hendelser innen vann- og avløp. Systemet henter opplysninger fra folkeregisteret. Personopplysninger som registreres er kontaktopplysninger, gårds- og bruksnummer og bolignummer.  Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Byggesaker og geodata

Kommunen er lovpålagt å oppdatere offentlige kartgrunnlag i matrikkelen. Personopplysninger som registreres er gårds- og bruksnummer, eieropplysninger og bostedsadresse. Med matrikkelen menes landets offisielle register over fast eiendom, og under denne bygning, boliger og adresser.

Eiendomsforvaltning

Kommunen har et system for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og utleieboliger. Behandling av personopplysninger i systemet er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, utøve offentlig myndighet eller utføre oppgaver i allmennhetens interesse. Opplysninger lagres i lokal server. Systemet er tilgangsstyrt og kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Kommunen har et system for adgangskontroll- og alarmanlegg. Systemet administreres og driftes av kommunens egne ansatte, med bistand fra leverandøren. Personopplysninger i adgangskontrollanlegget lagres i egen server som er tilgangsstyrt. Formålet med loggingen er å kunne ettergå bevegelser i gitte tilfeller, og styre tilganger til kommunens bygg.

Kameraovervåking

Kommunen har utendørs kameraovervåking av kommunens skoler. Formålet med overvåkningen er å forebygge innbrudd og skadeverk utenom skoletid og for å avdekke slike handlinger. Områder med kameraovervåking er merket. Opptak slettes etter 7 dager. Opptakene kan kun utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av mistanke om straffbare handlinger eller ved ulykker. Enkeltpersoner har rett til å se i opptak som er gjort av en selv.

Kommunen benytter porttelefon som viser bilde av inngangsparti i sanntid uten opptaksmulighet. Formålet er identifikasjon av besøkende. Områder med porttelefon er merket.

Andre tjenester/oppgaver

Kommunen behandler personopplysninger i forbindelse med nettsalg av billetter til arrangementer, kino og ved utleie av lokaler. Kommunen bruker et elektronisk billettsystem. Kultursjefen er delegert ansvarlig for systemet. I forbindelse med utleie lagrer kommunen kontaktopplysninger. Grunnlaget er avtale. Nettkjøp av billetter kan gjøres anonymt eller ved å opprette profil. Grunnlaget er samtykke. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Kommunen behandler personopplysninger elektronisk i forbindelse med administrasjon av bibliotekets samling og bruken av den. Biblioteksjefen er delegert behandlingsansvarlig for systemet. Det registreres kontaktopplysninger om låntaker og fødselsnummer for sikker identifisering. Lagring av opplysninger om tidligere lån krever samtykke. Kommunen har databehandleravtale med leverandøren.

Kommunen behandler personopplysninger i forbindelse med betaling av kommunale tjenester. Formålet er fakturering, og behandlingsgrunnlaget er lov. Kommunen registrerer kundeopplysninger, fødselsnummer og fakturaopplysninger. Opplysninger kan bli utlevert til inkasso ved innkreving av ubetalte krav. Utestående lånesaldo kan utleveres ved henvendelse om refinansiering eller salg av bolig.

Kommunen har kundeoppdrag knyttet til lønnsutbetaling for eksterne virksomheter. Vi behandler personopplysninger om kundens ansatte på samme måte som for egne ansatte.

Kommunen behandler nødvendige opplysninger om politikere og oppdragstakere. Formålet er utbetaling av avtalt godtgjøring. Grunnlaget er lov, avtale og samtykke.

Generelt om logging i Ås kommunes fagsystemer

Ås kommune har alminnelige hendelseslogger i sine arkiv- og fagsystemer og den enkelte behandlingsansvarlige er delegert ansvaret for oppfølging av dette. De ansattes bruk av fagsystemet blir registrert, for eksempel av- og pålogging og eventuell antall feil passord. Behandlingsgrunnlaget er lov. Kommunen gir ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Rettigheter

Dersom du er registrert i en av kommunens systemer, eller i en av våre journaler, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger kommunen ikke har rett til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.

Plikten til å slette personopplysninger er i noen tilfeller begrenset av annet lovverk som regnskapsloven, arkivloven og særlover. Unntak fra sletteplikten gjelder også for personopplysninger som lagres for historisk, vitenskapelig eller statistisk formål.

I noen tilfeller kan du også kreve begrenset behandling og protestere mot behandlingen av egne personopplysninger. Du kan også ta med deg egne personopplysninger fra Ås kommune til en annen virksomhet (dataportabilitet). Adgangen til dataportabilitet gjelder når behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt, og behandlingen skjer elektronisk.

Kommunen skal svare på din henvendelse eller krav kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Hvis du får avslag på et krav om innsyn, sletting eller retting, har du klagerett på dette.

Ønsker du innsyn i egne personopplysninger ber vi deg bruke skjema for innsyn i personopplysninger 
For andre henvendelser om personvern kan du sende e-post til post@as.kommune.no eller kontakte Servicetorget i Ås rådhus.

Kontaktinformasjon

E-post: post@as.kommune.no   

Telefon: +47 64 96 20 00
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhuset, skoleveien 1, Ås

Personvernombud: personvernombud@as.kommune.no