Kart parkering hjemmesiden
Parkeringsmuligheter i Ås

Parkeringshåndheving og vilkårsparkering

Ås kommune har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. Dette gjelder både om du har parkert i strid med skiltforskriften og trafikkreglene eller om du parkerer i strid med vilkårene på en vilkårsparkering.

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Beløp fra 1.1.2022

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • ​​​Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner
  • ​Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse(HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats: 660 kroner
  • ​Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner
  • ​Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering, for eksempel glemer å trekke billett.

Kartet viser ulike parkeringsplasser i Ås sentrum. På de offentlige plassene i sentrum er det ingen betalingsmuligheter. Det er gratis parkering i enten to eller fire timer. Det er heller ikke slik at man skal trekke lapp eller stille inn en parkeringsskive. Det er kun å parkere og gå og gjøre de ærend man skal, for så å returnere innen tidsfristen på to eller fire timer. Dette håndheves ved visuell kontroll. 

Last ned et oversiktskart i pdf-format som kan forstørres.

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker. 

Klage på ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på Parkeringsklagenemnda.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

Klageskjema: se under "Skjema" nederst på siden.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede mottas og behandles ved innbyggertorget.

Informasjon om parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemede

Kriterier og vilkår

Det kan utstedes parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede og som disponeres av institusjon. Tillatelse gir i forbindelse med transport av institusjonens forflytningshemmede brukere adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.

 • Tillatelsen gjelder bare i Norge.
 • En søknad skal inneholde ferdig utfylt søknadsskjema.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet: Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skilt for parkering ved ladestasjon, svart skrift på hvit bakgrunn. P,
Eksempel på skilt for parkering ved ladestasjon

Ladeinfrastruktur

Ås kommune tilbyr lading for offentligheten mot betaling. Det er oppslag på den enkelte ladestasjon for hvordan lading startes og stoppes. Se gjeldende skilting på stedet for regler angående maksimal tid og om det må benyttes ur-skive. 

Prisen for lading er pr 01.11.2022 på 5,50 kr pr kWh. 

Ås kommunes ladestasjoner driftes i dag av Laje AS og Kople. Se kart over tilgjengelige ladestasjoner på https://www.kople.no/ladenettverk#ladekart