Om pårørendeskolen

Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdo mmen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

  • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
  • Å gi grunnlag for at pårøre nde bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
  • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform:

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Hvem kan delta?  

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.