Fokuset på overvannshåndtering har blitt viktigere i den senere tiden grunnet forandringer i nedbør og befolkningsvekst.

Innbyggertallet i Ås kommune vil fortsette å vokse i tiden fremover med fortetting av allerede bebygde arealer og nyutviklede områder. Dette vil øke presset på dagens allerede underdimensjonerte rørsystemer og belastede innsjøer og bekker.

For å bedre tilstanden i vannmiljøet og kapasiteten på ledningsnettet, må vi lage retningslinjer for håndtering av overvann.
Det gjør vi ved å fokusere på bruken av lokal overvannshåndtering med forskjellige tiltak og beregningsmetoder. Beregningsmetoden blågrønn faktor (BGF) som Ås kommune vil benytte seg av, er et viktig grunnlag for bevaring av nettopp vannmiljø (blå), og biodiversitet (grønne). Dette er et relativt nytt system i norsk sammenheng. Inspirasjonen kommer fra byene Malmø og Berlin hvor bruken av tilsvarende systemer har gitt gode resultater.

Overvannsnormen beskriver dagens situasjon og hva som venter av utfordringer i fremtiden, og hvordan de kan løses.

Flomveier

Når det skal dimensjoneres for overvannshåndtering må det tas hensyn til flomveier. Det gjelder i eksisterende bebyggelsesområder som får en rehabilitering/ oppgradering og nyutviklede områder. Flomveiene skal opprettholdes, beskyttes og oppgraderes hvis det trengs i forhold til dimensjoneringskriteriene. Det gjelder også områder hvor det ikke eksisterer flomveier, det vil si at nye flomveier må lages i henhold til flomkriteriene.

Ås kommune har laget et 3D kart over drenslinjene i hele Ås kommune. Klikk på lenken under, zoom inn å utforsk den digitale flomverdenen.

Drenslinjer i 2D

Sistnevnte kart kan for øvrig åpnes ved å scanne QR-koden.

QR-kode for 2D flomveier i Ås kommune

QR-kode for 2D flomveier i Ås kommune

 

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter.

For å ivareta Ås kommune med tanke på klimaendringene må «byens» grønne arealer få et større fokus. Det vil gi større trivsel, sikrere overvannshåndtering og redusere flomrisikoen. En langsiktig, bred og fokusert innsats for et grønnere Ås vil gi en forebyggende investering i et klimasikkert Ås med høy livskvalitet, sunnhet og trivsel for innbyggerne.
Den fleksible klimatilpasningen krever tverrgående løsninger, og blågrønn faktor (BGF) er et hensiktsmessig system for å ivareta dette.
BGF er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter.

For å regne ut tomtens blågrønne faktor, fylles informasjon om blå og grønne kvaliteter, samt tomtens areal, inn i et regneark i Excel. Last ned regneark under.

Blågrønn faktor Ås kommune.xlsx

Blågrønn faktor veileder.pdf

Blågrønn faktor eksempelsamling 2014.pdf