icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole   ›   Reglement

Reglement

Ordensreglement for Brønnerud skole

Ordensreglementet skal bidra til at elevene trives, har det bra og lærer på Brønnerud skole.

Regelementet - for utskrift

På Brønnerud skole vil vi at

• alle skal ha det bra
• alle skal ha venner
• det ikke skal være erting
• alle skal få være med på leken
• alle skal ha det trygt
• ingen skal føle seg mobbet

(fra Handlingsplan mot mobbing. Brønnerud skole 2005)

Vi viser hensyn, omsorg og respekt for hverandre

• når vi er ute og inne, i timer og i sfotiden
• ved å møte til rett tid til timer og avtaler
• ved å holde arbeidsro i timene
• ved å snakke høflig og vennlig til andre barn og voksne
• ved å ikke mobbe andre

Banning, slåssing og å ødelegge andres lek er å vise manglende respekt og hensyn

Vi viser ansvar

• ved å ta vare på og stelle pent med andre elevers ting
• ved å ta vare på og stelle pent med skolens lærebøker, materiell og utstyr
• ved å bruke leker og sportsutstyr på riktig måte og på avtalt sted *
• ved å bruke mobiltelefon, datautstyr og annet elektronisk utstyr etter avtale med en voksen**
• ved å holde skoleområdet pent og ryddig

* Baller, skateboard, sparkesykkel og lignende brukes ute.
* *elektronisk utstyr kan være mobiltelefon, i-pod, mp3, gameboy og lignende.

Skolens område er et trygt sted med lek og aktivitet

• Hvis noe blir vanskelig ute, er det voksne som hjelper deg å løse situasjonen.
• I skoletiden er alle på skolens område dersom ikke annet er avtalt med en voksen ***.
• I utetiden er alle ute dersom ikke annet er avtalt med en voksen
• Vi følger reglene som gjelder for aktiviteter og bruk av de ulike områdene.
o Elevrådet lager regler for bruk av banene.
o Du kan ake med akebrett (ikke kjelke) på avtalt område
o Det er tillatt å kaste snøball på blink og på avtalt sted i eplehagen etter de reglene som er avtalt i elevrådet.
o Det er egne regler for bruk av hoppbakken.
o Det ikke tillatt å sykle på skolens område i skoletiden.**

***Med skoletiden forstå vi skoletiden inkl. utetid og sfotid.

Dette er ting du ikke skal ha med på skolen

• Godteri kan kun tas med etter avtale med voksen.
• Det er ikke lov å ha med tobakk eller rusmidler.
• Kniver eller andre farlige gjenstander.

Når vi hjelper hverandre med å holde disse reglene, har vi det bra på Brønnerud.

Konsekvenser ved brudd på ordensreglementet

Eleven får anledning til å forklare seg før det avgjøres hvilke konsekvenser som vil gjelde.

Se punktet Saksbehandling.

Brudd på ordensreglene kan føre til:

• Eleven får alvorlig tilsnakk eller skriftlig melding av en lærer/voksen eller rektor.

• Hjemmet blir kontaktet hvis det er gjentatte brudd på ordensreglementet eller

hendelsen er alvorlig.

• Eleven må være igjen på skolen utenom vanlig undervisningstid:

o For å ta igjen arbeid som er forsømt ved å komme for sent til timen,

vært urolig eller lignende.

o For å delta i samtaler/møter med lærer, annen voksen eller rektor.

o For å utføre pålagte oppgaver der eleven får anledning til å utbedre skader eller

gjøre arbeid eleven har forutsetning for å klare og som står i rimelig forhold til

overtredelsen.

Foresatte vil bli varslet.

• Hvis eleven oppfører seg slik at hun/han er til fare for seg selv eller andre kan

følgende skje:

o Eleven skjermes slik at hun/han ikke er sammen med sin gruppe/klasse.

o Foresatte bes om å komme til skolen.

o Eleven bortvises for enkelt timer eller resten av skoledagen etter rektors

avgjørelse.

• Ved mobbing trer Handlingsplan mot mobbing i kraft og saken behandles etter denne

• Baller, skateboard, sparkesykkel og lignende utstyr skal ikke brukes inne og inndras

ved feil bruk.

• Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i sekken. Mobiltelefoner som brukes i

skoletiden, inndras og leveres på kontoret. Mobiltelefonen leveres ut etter avtale med

foresatte.

• Farlige gjenstander beslaglegges og overleveres foresatte etter avtale.

• Ulovlige gjenstander leveres til politiet.

• Straffbare forhold som skjer på skolens område meldes til politiet.

• Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er

erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5.000,-

Saksbehandling

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, bl.a. bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen jf opplæringsloven § 2-9. Eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om refsing. Bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kun rektor som kan ta avgjørelsen om bortvisning.

Om ordensreglementet for Brønnerud skole

Ordensreglement for Brønnerud skole. er vedtatt den 27.01. 2010 i Samarbeidsutvalget ved Brønnerud skole etter delegert vedtak fra oppvekst- og kultursjefen i Ås kommune

Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven § 2-9 samt §§ 9a-1, 9a-4 og 9-5.

Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte institusjoner eller organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf forvaltningsloven § 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38.

Ordensreglementet sendes alle hjemmene ved starten av skoleåret. Foresatte går gjennom reglementet og gjør sitt barn kjent med reglene og konsekvensene ved brudd på reglementet.

Aktuelt

Korona virus

Oppdatert informasjon fra Brønnerud skole 24.03.20

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.  
Korona virus

Informasjon fra Brønnerud skole 17.03.20

Brønnerud skole er, som alle andre skoler i landet, stengt for å redusere smitten av koronaviruset. Bredeskapen varer inntil videre til 26.03.20 kl 18.    ...
info om stengte skoler

Informasjon til foreldre i Ås-skolen om stenging av skoler

Ås kommune følger regjeringens vedtak om å stenge alle skoler fra og med torsdag 12. mars.