Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 04.09.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
33/19 Midtgard. Riving eller bevaring
34/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving
35/19 Relokalisering av kommunale enheter
36/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad
37/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
38/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune
39/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune
40/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035
41/19 Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune
42/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier
43/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven
44/19 Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til budsjettregulering 1. tertial
45/19 Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport
46/19 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden
47/19 Lærlinger i Ås kommune - orientering
48/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune
49/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune
50/19 Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp