Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 01.03.2018 kl. 16:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
10/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde
11/18 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier
12/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård
13/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
14/18 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole
15/18 Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon
16/18 Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Søknad om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til hybler etter kommuneplanen § 18.4 jf. pbl. § 31-6
17/18 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Deling - Klage på vedtak om deletillatelse
18/18 Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om bruk av kommunalt vann for Dysterjordet andelslandbruk
19/18 Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune
20/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll
21/18 Deltakelse i sykkelbyordningen - Invitasjon fra Statens vegvesen Region øst