Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 06.06.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
45/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030
46/18 Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten
47/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
48/18 Ås kommunes reglementer - revidering
49/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak
50/18 Åsgård skole. Konsept
51/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling
52/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
53/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
54/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
55/18 1. tertialrapport 2018
56/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
57/18 Uttreden av kommunale verv - John Oddvar Kvakkestad (FrP) - Nyvalg
58/18 Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018
59/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon
60/18 Planrammer og budsjettforutsetninger 2019-2022