Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 05.06.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
24/19 1. tertialrapport 2019
25/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019
26/19 Planrammer og budsjettforutsetninger 2020 - 2023
27/19 Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023
28/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje
29/19 R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon
30/19 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål
31/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak
32/19 Lysløyper i Ås
33/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023
34/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
35/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023
36/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme
37/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole
38/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing
39/19 R-320 - Norderås førerhundskole - Alternativvurderinger