Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 02.06.2021 kl. 16:30 - Fjernmøte i Teams NB!
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
34/21 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune
35/21 Årsregnskap 2020 for Ås kommune
36/21 Handlingsprogram 2022 - 2025 - Planrammer og forutsetninger
37/21 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune
38/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021
39/21 R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess
40/21 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
41/21 Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering
42/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021
43/21 Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa 2022-2027
44/21 Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder
45/21 Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner
46/21 Etablering av ressursbarnehager
47/21 Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved barnehageopptak
48/21 Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune
49/21 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
50/21 Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på kommunal grunn
51/21 Søknad om fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) - Nyvalg