I etterkant av pandemien erfarer oppvekstfeltet i Ås kommune at flere barn og unge strever med psykisk uhelse og atferdsutfordringer. Dette kommer blant annet til uttrykk i skolehverdagen ved at flere barn og unge i større grad trenger tilpasninger og tilrettelegginger. Det er også en økt pågang hos de tjenestene som gir hjelp og veiledning til barn og unge.

– Fordi barn og unge nord i kommunen gir sterke signaler om at de strever, har kommunen foreslått å styrke skolehelsetilbudet her med en stilling fra neste år. Denne stillingen vil brukes fleksibelt og der vi ser at behovene er størst, sier virksomhetsleder for barn, unge og familier, Monica Berge-Tukh.

– At barn og unge gjennom to år med pandemi har mistet tilgangen på flere sosiale arenaer finnes det ingen raske løsninger på, så her må vi jobbe langsiktig og klokt sammen, legger Berge-Tukh til.

Samler ressursene

For å innrette kommunes ressurser slik at de brukes direkte overfor barn og unge, foreslås det å samlokalisere svangerskaps- og helsestasjonstilbudet for aldersgruppa 0-5 år. Samlokaliseringen vil gi et mer stabilt og effektivt helsestasjonstilbud og et større faglig miljø for de ansatte, sier Kim Christophersen, enhetsleder for Forebyggende helsetjenester.

– En samlokalisering av helsestasjonstilbudet til aldersgruppa 0 – 5 år vil ikke berøre tilbudet til barn og unge som går i grunnskolen, understreker Christophersen.

– Skolehelsetjenesten skal fortsette å vaksinere, undervise og gi veiledning og støttesamtaler om fysisk, psykisk og seksuell helse til barn og unge i skolehverdagen, slik vi allerede gjør i dag.

Bedre muligheter for alternativ opplæring

Ved en samlokalisering vil lokalene helsestasjonen nå har ved Nordbytun ungdomsskole fristilles til skoledrift.

– Hvis Nordbytun ungdomsskole kan få disponere lokalene helsestasjonen nå har, vil dette åpne nye muligheter for å bygge opp ulike alternative opplæringstilbud til elever som trenger det. Dette vil være en viktig styrking av skoletilbudet til denne elevgruppa, sier virksomhetsleder for grunnskole, Vibeke Aaser Grønli.

– Dersom forslaget om å samlokalisere helsestasjonstilbudet til aldersgruppa 0-5 år og styrking av skolehelsetilbudet vedtas, vil dette bidra til å styrke kommunens helhetlige innsats overfor barn og unge, avslutter Berge-Tukh.