Dette er resultatet av at Ås kommune har inngått ny rammeavtale på innsamling, transport og behandling av avfall fra kommunale virksomheter.

Vi skal sortere mer

Kontrakten ble tildelt til Ragn-Sells AS og omhandler innsamling fra skoler, barnehager, bygg for helse og omsorg; herunder alders- og sykehjem, bosentre, helsestasjoner, samt administrasjonsbygg og andre bygg.

– Vi ser frem til å samarbeide med Ragn-sells og alle kommunens virksomheter for å oppnå høyere sorteringsgrad, i tråd med kommunens mål i kommunens klima og miljøplan, sier enhetsleder Linn Christin Reppe ved Enhet for eiendom i Ås kommune.

I den nye rammeavtalen har kommunen satt mål om en betydeligere høyere grad av materialgjenvinning enn tilfellet er i dag. Den største endringen med den nye avtalen er at det skal tilrettelegges bedre for kildesortering ved blant annet sortering av matavfall og plast til materialgjenvinning. Avfallet skal også veies og rapporteres jevnlig, slik at kommunen kan følge med på om vi oppnår målsetningene i klimaplanen.

I 2019 hadde Ås en sorteringsgrad på 18,6 %. Nå skal kommunens virksomheter lage en plan sammen med Ragn-Sells om hvordan vi skal innføre nye ordninger og rutiner som gradvis skal føre til mer sortering. Arbeidet begynner i skolene og barnehagene.


Vi skal transportere avfall mest mulig bærekraftig

Når vi først skulle inngå en ny avtale var det ikke bare viktig at selve avfallet blir håndtert bedre også, men transporten kan også blir mer miljøvennlig.

Drivstoffet som brukes bidrar til økt drivhuseffekt, helseproblemer og skader på natur i form av forsuring og overgjødsling.
Derfor har vi nå satt krav om at henting og transport av avfallet skal skje med minst mulig utslipp.
For eksempel skal det brukes mindre og mer energieffektive kjøretøy når det ikke er behov for større transporter.

I tillegg har vi blant annet satt følgende krav til transporten:

  • Minimum 30% av alle oppmøtene på kontrakten hvert år skal gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.
  • Senest innen 3 år etter kontraktsinngåelse skal minimum 50% av oppmøtene på kontrakten hvert år gjennomføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.
  • Alle kjøretøyene som benyttes på kontrakten skal oppfylle Euro 6/VI-standard. Kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass tilfredsstiller kravet.