Planforslaget er utarbeidet av Petter Bogen Arkitektkontor AS på vegne av grunneierne i området. Planområdet utgjør et areal på om lag 41 dekar ved Langbakken nord for Ås sentrum. Hensikten med planen er å tilrettelegge området for boligbebyggelse i tråd med områdeplan for Ås sentralområde.
 

Dokumenter i saken:

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart
 3. Bestemmelser
 4. Illustrasjonsmateriale
 5. Illustrasjonsplan
 6. Redegjørelse for uteoppholdsareal
 7. Risiko og sårbarhetsanalyse
 8. Vurdering av områdestabilitlet
 9. Grunnundersøkelser
 10. Miljøteknisk ggrunnundersøkelse
 11. Trafikkanalyse
 12. Støyutredning
 13. VAO-rammeplan
 14. Energirapport
 15. Fagrapport for naturmangfold
 16. Klimagassreduksjon
 17. Miljloppfølgingsplan
 18. Saksutskrift HTP 07.10.2020
 19. Saksutskrift HTP 03.03.2021