Frivilligmeldingen for Ås kommune

Formålet er å avklare kommunenes rolle og ansvar over frivillig sektor for å skape forutsigbarhet og gode arbeids- og vekstvilkår for frivilligheten i Ås.

Frivilligmelding for Ås kommune

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Oppføring i denne planen gir mulighet for å søke om spillemidler. Det er fylkeskommunen som behandler søknader om spillemidler og vedtar tildeling av midlene. Søknadene behandles av kommunens administrasjon før de oversendes.

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Plan for kulturminner

Ås kommune ønsker med plan for kulturminner og få oversikt over kulturminnene i kommunen og bli bedre i stand til å forvalte disse minnene etter våre forfedre

Kommunen er rik på kulturminner, særlig fornminner. Norges største konsentrasjon av boplasser fra steinalderen ligger ved Bunnefjorden.

Plan for kulturminner trekker fram 18 temaer og områder som bør prioriteres i arbeidet framover. Det er knyttet konkrete tiltak til mange av dem. En del prioriterte områder skal vurderes i detaljplaleggingen som mulig spesialområde for bevaring.

Plan for kulturminner