Konstituering 2019

Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Departementet har utarbeidet nytt konstitueringsrundskriv. Det er en veiledning om valg til folkevalgte organer, hvem som kan velges, regler for uttreden m.m.

Konstituerende møte i Ås kommunestyre holdes onsdag 23. oktober 2019 ca. kl. 18.30 umiddelbart etter at avtroppende kommunestyre er ferdig med sitt møte:

  • Sittende ordfører kaller inn til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret, utsending 9. oktober.
  • Som første sak tar kommunestyret stilling til om kommunestyrevalget er gyldig. Deretter velges formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Tradisjonelt velges også utsendinger til fylkeskretsen (KS).
  • I det konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre utvalg, ledere/nestledere for disse og råd.
  • Merk at rådene velges etter reglene i kommuneloven, se rundskrivet punkt 4.7.2, organisasjonene er oppfordret til å fremme forslag.
  • Kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møtet. Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.
  • For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er holdt nyvalg, men ikke lenger enn til 31.12.2019.

Aktuelle dokumenter:

Ny kommunelov – aktuelle forskrifter/overgangsbestemmelser/veiledning fra departementet:

Konstitueringsrundskriv fra departementet 2019

Informasjon om den nye kommuneloven (PDF)

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov (PDF)

Veileder om ikraftsettings- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov (PDF)

Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir (PDF)

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (PDF)

Lovspeil (PDF)

Adresseliste (PDF)

Aktuelt

Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.
Logo for valg med riksløve i gull

Endelig valgoppgjør

Resultatet fra kommunevalget 2019 er klart.
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Valgdagene i Ås

Søndag 8. og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ås.