Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan gjelder for perioden 2015 - 2027

 1. Kommuneplanens samfunnsdel
 2. Kommuneplanens arealdel:
  1. Plankart
  2. Bestemmelser
  3. Planbeskrivelse
Rullering av kommuneplan 2021

Rullering av kommuneplan

15.juni 2022 skal kommunestyret behandle kommuneplanen 2022-2034 for Ås kommune for andre gang. De 130 uttalelsene er vurdert og danner grunnlaget for de anbefalte endringene som er gjort i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Behandlingsrekkefølgen

23.05.2022: 
Hovedutvalg for næring og miljø
Ungdomsråd, Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse

24.05.2022:
Hovedutvalg for teknikk og plan
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og mestring

01.06.2022: Formannskapet

15.06.2022: Kommunestyret

Saksframlegg med dokumenter

Saksframlegg til de to sakene med tilhørende dokumenter finner du på møtedatoene her:https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html

Øvrige relevante dokumenter i saken

 

Høringsdokumentene til orientering

 1. Kommuneplanen 2022-2034: Samfunnsdelen
 2. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, plankart
 3. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, planbestemmelser
 4. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, planbeskrivelse
 5. Kommuneplanen 2022-2034: Temakart

Andre dokumenter til orientering

 1. Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene (05.07.2021)
 2. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av arealinnspillene (02.02.2021)
 3. Notat: Forslag til langsiktig utbyggingsgrense og vurdering av boligbehov - grunnlag for kommuneplanen 2022-2034 (05.07.2021)
 4. Saksutskrift Kommunestyret sak 61/21 Samfunnsdelen (20.10.2021)
 5. Vedlegg til saksutskrift til K 61/21 Samfunnsdelen (20.10 2021)
 6. Saksutskrift Kommunestyret sak 62/21 Arealdelen (20.10.2021)
 7. Vedlegg til saksutskrift til K 62/21 Arealinnspill (20.10.2021)
 8. Vedlegg til saksutskrift til K 62/21 Arealbestemmelser (20.10.2021)

Planprogram for rullering av kommuneplanen

Dette planprogrammet legger føringer for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og viser:  

 • Formålet med planarbeidet
 • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommunens lansiktige arealstrategi
 • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
 • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning

Vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanen med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Andre relevante dokumenter finner du her