Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027
Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Hva er en kommuneplan?

Det legges vekt på samfunns-, tjeneste- og arealutviklingen i kommunen. Dette skal ses i et tidsperspektiv på minst 12 år.

Alle kommuner skal ha en slik kommuneplan.

Kommuneplanen har to deler:

 1. samfunnsdel med arealstrategi og handlingsdel
 2. arealdel

Kommunstyret skal i hver valgperioden vurdere om kommuneplanen skal rulleres.

Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan gjelder fra 2015 - 2027

 1. Kommuneplanens samfunnsdel
 2. Kommuneplanens arealdel:
  1. Plankart
  2. Bestemmelser
  3. Planbeskrivelse
Rullering av kommuneplan 2021

Rullering av kommuneplan

Gjeldende kommuneplan skal rulleres. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal  behandles i kommunestyret 20.oktober 2021. Etter vedtak sendes den på høring og vedtas i løpet av våren 2022.

Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 16/9-2020. Det kom inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 44 er arealinnspill. Arealinnspillene er vurdert i arbeidet med kommuneplanen. 

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene

 • Alle arealinnspillene er nå konsekvensutredet, og rapporten finner du her
 • Rapport om kvalitetssikring av tema naturmangfodl i KU finner du her.

Planprogram

Planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.september 2020 (sak 57/20).

Planprogrammet legger føringer for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Disse planene skal etter revidert framdrift sendes på høring i september 2021 og vedtas innen mars 2022. 

Vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanen
- med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under:

Andre relevante dokumenter finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen viser: 

 • Formålet med planarbeidet
 • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommunens lansiktige arealstrategi
 • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
 • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning