Skjøtselsplan for Kjøyabukta

Kjøyabukta er regulert til spesialområde naturvern etter plan- og bygningsloven. For å ivareta verdiene i naturvernområdet var det behov for en oppdatert skjøtselsplan. Skjøtselsplanen inneholder oppdaterte naturtypekartlegginger, status for området, trusler mot verneverdiene, bevaringsmål og anbefalte skjøtselstiltak for å utvikle og ivareta naturverdiene i området.

Vedtatt skjøtselsplan for Kjøyabukta

Handlingsplan for klima og energi

Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen vil bidra til å nå mål om å redusere klimaendringene ved å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen. 

Handlingsplanen er delt i to deler:

  1. En plandel for perioden 2020-2030. Her finner du mål for arbeidet med klima og energi. Bakgrunn for planen er beskrevet, og status for og framskriving av klimagassutslipp i kommunen er presentert. Detaljert oversikt over utslipp og hvilke indikatorer kommunen skal bruke for å måle utviklingen finner du i klimaregnskap for Ås kommune 2017-2018.
  2. En tiltaksdel for perioden 2020-2024. Her er tiltakene kategorisert under felles strategier og innsatsområdene transport, avfall og avløp, stasjonær forbrenning og fornybar energi, landbruk og indirekte utslipp. Det er spesifisert hvem som skal gjennomføre tiltaket, når det skal gjøres, og det er gitt anslag for kostnader og utslippskutt. Tiltaksdelen er grunnlaget for klimabudsjettet for Ås kommune.

Plan for naturmangfold

Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen for naturmangfold tydelig retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete tiltak. Planen gir også en oversikt over naturmangfold i kommunen, hvilke myndigheter som har ansvar for forvaltningen og virkemidler for å ivareta naturmangfoldet. I tillegg til å gi retning for kommunens arbeid med naturmangfold, er formålet med planen å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget og øke kompetansen om naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen.

Innholdet i denne planen for naturmangfold er strukturert ut fra planens to hovedfunksjoner:

  1. Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold
  2. Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold

Plan for naturmangfold Ås kommune