Hvorfor skal kommunen kartlegge naturmangfold?

Høsten 2019 ble plan for naturmangfold vedtatt i Ås kommune. Ett av tiltakene i planen som skal gjennomføres hvert år er:

  • Prioritere og gjennomføre videre kartlegging av naturmangfold (herunder arter og geologisk mangfold) og funksjonsområder.

Dammer er levested for mange amfibier og insekter, og er derfor viktige for naturmangfold. I Ås kommune har vi mange dammer som ikke tidligere er kartlagt som naturtyper og lagt inn i kartbaser. Det er derfor behov for ny kartlegging av dammer. 

Kjøyabukta er et lokalt naturverneområde som er viktig for mange sårbare og truede fuglearter på norsk rødliste. Det er vedtatt en skjøtselsplan for verneområdet, der ett av tiltakene er å kartlegge fugl for å følge med på utviklingen og som grunnlag for tiltak for å tilrettelegge bedre for fugl. 

Målet med kartlegging av naturtyper og arter er å få på plass god, stedfestet informasjon om naturen til bruk i arealforvaltning og drift. Når kommunen har god kunnskap om naturverdiene, blir det lettere å gjøre gode vurderinger i arealplanprosesser og byggesaker, og ivareta verdifullt naturmangfold.

Du finner mer informasjon om plan for naturmangfold her. 

Gjennomføring av kartleggingen

Kommunen har i samråd med Biofokus gjort vurderinger av hvor det er størst behov for å kartlegge dammer. Her finner du kartutsnitt som viser foreløpig avgrensning av områdene som skal kartlegges. I tillegg til å registrere i kart hvor dammene finnes, vil Biofokus vurdere hvilken økologisk kvalitet hver lokalitet har etter metodikken fra DN-håndbok 13, Naturtypekartlegging i Norge.

Målet er å publisere de kartlagte dammene i den nasjonale kartbasen Naturbase (www.naturbase.no ) og i kommunens kartløsning (https://as-kom.maps.arcgis.com/home/index.html ).

Informasjon til grunneiere og andre - hvem kan du kontakte?

De grunneierne som har dammer på sin eiendom der det vil bli gjort kartlegging har fått brev om dette. Ås kommune håper at grunneiere som har dammer på sin eiendom som ikke tidligere er kartlagt vil være behjelpelige slik at Biofokus kan gjøre feltkartlegging på aktuelle eiendommer.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Kartleggingsområdene kan være på både innmark og utmark. 

Hvis det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med kartleggingen, eller grunneiere eller andre har spørsmål til kartleggingen, kan en av personene under kontaktes:

Ole Lønnve, oppdragsansvarlig Biofokus, e-post: ole@biofokus.no

Rebecca F. Madsen, Miljørådgiver, Ås kommune e-post: Rebecca.Forbergskog.Madsen@as.kommune.no, tlf. 64 96 20 77