Innsyn i personopplysninger

Dersom du ønsker informasjon om eller innsyn i personopplysninger Ås kommune behandler om deg etter personopplysningsloven, kan du benytte kommunens elektroniske skjema for innsyn i personopplysninger . Du kan også be om innsyn i personopplysninger om dine barn eller noen du handler på vegne av.

Rettigheter og plikter i forbindelse med innsyn i bruk av personopplysninger.

Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket. 

Innsyn i egne personopplysninger er en rettighet. Hvis Ås kommune har lagret opplysninger om deg, har du rett til å vite hvilke personopplysninger dette er. Du har også rett til utfyllende informasjon om behandlingen, og til å få kopi av personopplysningene. 

Ås kommune har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, sender kommunen et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.  

Innsyn i egne personopplysninger er gratis.  

Det finnes noen unntak fra innsynsretten, for eksempel dersom hemmelighold er nødvendig for etterforskning av straffbare handlinger eller hvis opplysningene bare står i et dokument til intern saksforberedelse og dokumentet ikke er utlevert til andre. Hvis en virksomhet ikke gir innsyn, må det gis skriftlig begrunnelse med henvisning til aktuell hjemmel. Retten til innsyn gjelder heller ikke dersom opplysningene kun brukes for historiske eller vitenskapelige formål og bruken ikke har noen direkte betydning for dem det gjelder.  

Ås kommune har plikt til å sende personopplysningene på en sikker nok måte, og være sikker på at den opplysningene gjelder er den som mottar opplysningene. Kommunen sender svar på henvendelsen til din digitale postkasse. Har du ikke digital postkasse vil den sendes via Altinn om du ikke har reservert deg.  

Helseregisterloven har bestemmelser som er ganske like det som er beskrevet ovenfor. Aktuelle bestemmelser i denne loven er §§ 21 og 22 (innsynsrett), § 19 (frister), § 25 (unntak fra innsyn).  

Personopplysningsloven er et generelt regelverk. Hvis det står spesifikt om retten til innsyn i særlovgivningen for et annet felt, vil det gå foran personopplysningslovens bestemmelser. Et eksempel er pasient- og brukerrettighetslovens regler for innsyn i pasientjournal.  

Eksempler på andre typer innsyn er forvaltningslovens regler for partsinnsyn og offentlighetslovens bestemmelser om tilgang til dokumenter og informasjon i offentlige etater. Dette er en annen type innsyn, og kommunens elektroniske skjema for innsyn i personopplysninger (link) er ikke ment brukt i slike sammenhenger.  

Ønsker du å klage på avgjørelsen, kan denne påklages til Datatilsynet innen 3 uker fra underretning om avgjørelsen kom fram til deg. (Forvaltningsloven §§ 28 og 29 og personvernforordningen artikkel 12 nr. 4.). En eventuell klage sendes Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås, for klageforberedelse og oversendelse til Datatilsynet.  

Mer informasjon, veiledning og regelverk: www.datatilsynet.no