Planen for 2023- 2025 foreslår blant annet at Kroer skole legges ned og at elevene på Kroer flyttes til Rustad skole. Kommunestyret behandlet planen i 29. november 2022 og gjorde følgende vedtak i sak 102/22:

 1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering.
 2. Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. Høringen skal omfatte:
  1. Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser og nedleggelse av Kroer skole
  2. Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned.
  3. Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned
  4. Betydning for busstilbudet til/fra Kroer.

Gjennomføring av høringen

Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2012 av 15.03.2012 gir føringer knyttet til nedleggelse av skoler. Det anbefales at berørte parter får anledning til å uttale seg før beslutningen fattes med en høringsfrist på to måneder. Videre slår rundskrivet fast kommunens handlingsrom i saker om skolestruktur:

«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.» (Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2012 av 15.03.2012).

Lenke til Utdanningsdirektoratets rundskriv ved endring av skolestruktur

Hvem inviteres til høringen?

Kommunedirektøren legger opp til en bred og åpen høring. Høringen vil bli sendt til parter som berøres direkte av beslutningen:

 • Ansatte, elever og foreldre ved Kroer og Rustad skole v/SU, FAU, SMU og elevrådet
 • FAU, SU og elevråd ved de øvrige skolene i Ås
 • Lokale og sentrale verneombud og tillitsvalgte
 • Barnehager i nærområdet (Knerten, Rustadporten, Rustadporten og Kroer)
 • Organisasjoner og lag i nærområdet som blir påvirket av beslutningen

I tillegg vil høringen være åpen på kommunens nettsider for øvrige som ønsker på komme med innspill i saken.

Spørsmålene kommunedirektøren ønsker innspill på er:

 • Har høringsinstansen synspunkter på forslaget i skolebehovsplanen om å legge ned Kroer skole?
 • Hvis skolen besluttes nedlagt, har høringsinstansen innspill til hvordan elever og ansatte ved Kroer skole kan ivaretas best mulig?
 • Har høringsinstansen forslag til hensiktsmessig etterbruk av skolelokalene?
 • Har høringsinstansen innspill til revidert forskrift for skoletilhørighet Ås kommune?

Nedleggelse av Kroer skole

Elevtallet ved Kroer skole har over tid gått ned. Det forventes elevtall mellom 50- 55 elever til skolestart 2023. Det er i tillegg en tendens til at antall registrerte elever ved skolen er lavere enn antall elever som er folkeregistrert i skolekretsen. Ved den årlige rapporteringen 01.10.22 var det 27 barn i skolekretsen som hadde valgt å gå på andre skoler framfor Kroer skole. Det innebærer at elevtallet kan forventes å være lavere enn 50 ved skolestart 2023.

Det lave elevtallet medfører store utfordringer i å levere god kvalitet i den faglige og sosiale opplæringen. Fagmiljøet blir lite og sårbart med få ansatte. Det er blant annet vanskelig å dekke nødvendig faglig kompetanse når staben er svært liten.

Skolen har svært høye kostnader per elev sammenlignet med gjennomsnittet i kommunen. Det er gjennomført flere tiltak for å drive mest mulig kostnadseffektivt som for eksempel gjennom aldersblandede klasser og felles administrasjon med Åsgård skole. Skolen har gjennom flere år likevel hatt stort merforbruk.

For å bidra til å styrke tilbudet til elevene i Ås-skolen, foreslås Kroer skole lagt ned med virkning fra august 2023. Elevene overføres til Rustad skole. Kroer skoles skolekrets innlemmes i Rustad skoles skolekrets. Rustad skole har god kapasitet og flyttingen medfører ingen kapasitetsutfordringer.

Det vises videre til skolebehovsplanen og øvrige dokumenter som er vedlagt høringsbrevet.

Ivaretagelse av ansatte og elever ved Kroer skole

Hvis kommunestyret beslutter å legge ned Kroer skole, vil skoleeier legge til rette for en ivaretagende og forutsigbar prosess for sikre elever og foresatte en trygg overgang til ny skole. Det er svært viktig at elevene fra Kroer blir tatt godt imot og raskt knytter seg til miljøet på Rustad skole. Tiltak som er aktuelt å iverksette er blant annet:

 • Informasjonsmøter med elever og foresatte
 • Besøksdager på Rustad skole for elevene ved Kroer
 • Felles pedagogiske og kulturelle aktiviteter
 • Tidlig informasjon om klassetilhørighet

Denne listen er ikke utfyllende, og kommunedirektøren ønsker innspill fra elever, foresatte og ansatte på hvordan overføringen kan skje på en best mulig måte.

Ansatte

Vi har behov for dyktige lærere i Ås-skolen, og behovet for lærere og andre ansatte tilsier at det er lav sannsynlighet for at ansatte ved Kroer skole vil bli overtallige som følge av en eventuell nedleggelse. Ved overtallighet vil den ansatte imidlertid ha fortrinn til tilsvarende ledige stilinger i kommunen.

Kommunedirektøren vil være i tett dialog med de berørte fagforeningene for å sikre at ansatte ivaretas i henhold til avtaleverk ved en eventuell nedleggelse.

Fremtidig bruk av lokalene hvis skolen legges ned

Bygningsmassen ved Kroer skole kan gi nye muligheter for nærmiljøet og kommunen. Det er snakk om relativt store arealer og en variert bygningsmasse, som egner seg til ulike aktiviteter. Kommunen har i dag ikke tatt endelig stilling til etterbruk og ønsker dialog med nærmiljøet og øvrige innbyggere om hva som kan være hensiktsmessig etterbruk av lokalene.

Konsekvenser for kollektivtilbudet

Kommunedirektøren vil innhente en skriftlig vurdering fra Ruter om eventuelle konsekvenser for kollektivtilbudet som følge av nedleggelsen av Kroer skole og legge dette fram sammen med behandlingen av høringsinnspillene.

Revidert forskrift for skoletilhørighet

Som følge av en eventuell nedleggelse av Kroer skole, vil alle elevene ved Kroer få tilhørighet til en ny nærskole. Med bakgrunn i geografisk nærhet foreslås det at Kroer skoles skolekrets innlemmes i Rustad skoles skolekrets. Samtlige elever ved Kroer skole vil få skoletilhørighet til Rustad skole. Lokal forskrift for skoletilhørighet i Ås kommune revideres i henhold til dette. Rustad skole har god kapasitet og flyttingen medfører ingen kapasitetsutfordringer.

Innsending av høringssvar

Du kan velge om du vil sende inn:

Uttalelsene merkes med «22/04253 Høring skolebehovsplanen 2023 – 2025 og vurdering av fremtidig skolestruktur i Ås kommune».

Høringsfrist: 22. februar 2023