Hoveddelen av våtmarksområdet er avsatt som naturvernområde i reguleringsplan for Slorene, vedtatt i 2005. I reguleringsbestemmelsene er det krav om skjøtselsplan. Det ble utarbeidet et utkast til skjøtselsplan i 2011, men planen ble ikke vedtatt.

Høringsmøte

Kommunene inviterte lag, foreninger, grunneiere og andre interesserte til et høringsmøte på TEAMS 24.06.21.
 
I møtet informerte kommunene om prosessen med planen og innholdet i planen, for å gjøre det lettere å gi høringsinnspill. Kommunene svarte også på spørsmål om planutkastet. Kommunen ba om å få innspill til planen skriftlig innen høringsfristen.
 

Prosess og videre framdrift i planarbeidet

Kommunene hadde et informasjonsmøte i mars for å informere om skjøtselsplanen, slik at interesserte kunne sende innspill før vi laget høringsforslaget. Grunneiere og interesseorganisasjoner deltok, og kommunen fikk inn flere skriftlige innspill etter møtet. Samlede innspill og kommunedirektørens vurdering av disse ligger som vedlegg til saksfremlegget til førstegangsbehandling av saken. Se sak nr. 12/21 som du finner her. 
 
Du finner presentasjonen fra infomøtet i mars med detaljer om planprosessen og det faglige grunnlaget for planen her.
 
Utkast til skjøtselsplan for Slorene verneområde ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for næring og miljø i Ås kommune den 25.04.2021. Tilsvarende sak ble behandlet i Utvalg for klima, teknikk og miljø i Nordre Follo kommune den 09.06.21. Det ble vedtatt å sende planen på høring i begge kommunene, med noen mindre endringer i tråd med vedtaket i Ås kommune.
 
Etter høringsperioden vil kommunedirektørene vurdere høringsinnspill som har kommet inn. Kommunene håper å legge fram skjøtselsplanen til 2. gangs politisk behandling høsten 2021.

Faglig grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplanen

For å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag har kommunene engasjert BioFokus til å foreta en naturtypekartlegging av området og gi råd om skjøtselstiltak (2018). Videre har Sweco utarbeidet en hydrologisk rapport om Dalsbekken (2020). På oppdrag fra en grunneier har også NIBIO utarbeidet et forslag til skjøtselsplan (2021).
 
Her finner du reguleringsplan, tidligere planutkast og fagutredninger:
 
  1. R-220 Reguleringsbestemmelser
  2. R-220 Reguleringskart
  3. Grunnlag skjøtselsplan Slorene. Biofokusrapport-2018-16
  4. Flomvurdering for Dalsbekken. Sweco 2020
  5. Jakt i Slorene. Naturrestaurering AS 2016
  6. Slorene våtmarksområde fuglebiotop. Jordforsk rapport 2002
  7. Forslag til skjøtselsplan Slorene. NIBIO_RAPPORT_07-43 2021