I forbindelse med ny opplæringslov, som blir gjeldende fra 1. august 2024, skal alle grunnskolens lokale forskrifter revideres med ny lovhenvisning, og oppdateres etter ny lovtekst. Forskriften vil erstatte Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen av 01.08.2014.

Foreslåtte endringer i forslag til ny forskrift om permisjon

  • Loven stiller ikke lenger en maksimalgrense for antall dager det kan søkes om permisjon. Kommunedirektøren mener likevel at det er nødvendig å regulere en maksimalgrense i forskriften, og har foreslått maksimalt ti skoledager per skoleår.
  • Det foreslås at kontaktlærer kan innvilge fri for en dag, begrenset til tre ganger per skoleår. 
  • Når det gjelder grunnlaget for å innvilge permisjon er det en endring i formuleringen om idrett og kultur, fra tidligere «nasjonalt nivå» til «høyere nivå». 
  • Barnets beste og barnets rett til å bli hørt er presisert i grunnlaget for permisjon.
  • Foreldreansvaret er presisert i forskriften.

Høringsdokumenter

Høringsbrev- Revidering av forskrift om permisjon fra skolen.pdf

Forslag til ny forskrift om permisjon i skolen Ås kommune 01.08.2024.pdf

Gi din uttalelse

Høringsinstanser, som har fått høringen direkte tilsendt for uttalelse, er skolenes og barnehagenes arbeidsutvalg (FAU), i tillegg til skolenes elevråd og Utdanningsforbundet.

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/02506 Høring - Forskrift om permisjon fra skole

 Høringsfristen er 1. august 2024.