I forbindelse med ny opplæringslov, som blir gjeldende fra 1. august 2024, skal alle grunnskolens lokale forskrifter revideres med ny lovhenvisning, og oppdateres etter ny lovtekst. Forskriften vil erstatte Forskrift lokal fag- og timefordeling 1.-7. trinn av 01.08.2016.

Ny opplæringslov § 1-6 andre ledd lyder: Kommunen kan gi forskrift om at opptil ti prosent av timane i kvart fag i grunnskolen skal flyttast til andre fag eller brukast til særskilde tverrfaglege aktivitetar. 

Dagen opplæringslov gir anledning til å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Dette blir nå økt til 10 prosent.

Foreslåtte endringer i forslag til revidert forskrift om omdisponering av fag- og timefordelingen i Ås kommune

Kommunedirektøren ønsker å gi skolene handlingsrom til å kunne omdisponere inntil 10 prosent av timene i fagene. Dette for å kunne jobbe med tverrfaglige prosjekter, og for å legge til rette for økt læringsutbytte for elevene. 

  • Det foreslås å holde fast på omdisponeringen fra 2016 der 20 årstimer i samfunnsfag og KRLE er omdisponert til engelsk på 1.- 4. trinn, da dette har hatt god effekt på kartleggingsresultatene, og læringen, i engelsk. Muligheten for å omdisponere i samfunnsfag og engelsk på 1.- 4. trinn begrenses dermed til 5%.
  • Det foreslås at beslutningsmyndigheten for omdisponering av fag- og timefordelingen ligger hos rektor på den enkelte skole.
  • Det foreslås at rektors analyse skal være skriftlig og drøftes med virksomhetsleder grunnskole. Det foreslås at arbeidsutvalget på skolen skal høres om omdisponering av fag- og timefordelingen.

Høringsdokumenter

Høringsbrev - Forslag til forskrift om omdisponering av fag- og timefordelingen.pdf

Forslag til forskrift om omdisponering av fag- og timefordelingen.pdf

Gi din uttalelse

Høringsinstanser, som har fått høringen direkte tilsendt for uttalelse, er skolenes og barnehagenes arbeidsutvalg (FAU), i tillegg til skolenes elevråd og Utdanningsforbundet.

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/03153 Høring - Forskrift om omdisponering av fag- og timefordelingen

 Høringsfristen er 16. august 2024.