Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i Kommunestyret i 2013, i sak 73/13.

Administrasjonen ved enhet for kommunalteknikk har gjort noen tilføyelser/endringer i eksisterende forskrift. Tilføyelser og endringer er lagt inn på bakgrunn av erfaringer knyttet til kommunens bruk av forskriften, samt løpende dialog med de som leser og benytter forskriften i forbindelse med utbygging i kommunen.

I henhold til Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal forvaltningsorganet påse at et vedtak er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Forskriften sendes nå ut på høring til offentlige og berørte parter før den endelig vedtas av kommunestyret. Ny forskrift trer i kraft 01.01.2024.

Eksisterende Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer.pdf

Ny forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer.pdf

Endringslogg for ny - gammel forskrift.pdf

Oversikt over endringer i forhold til gjeldende forskrift:

 1. § 6-5 utgår og erstattes av ny § 6-4. Ved utskilling av tomt har eieren normalt ikke vært med på å betale opparbeidelseskostnader for kommunalt vann og avløpsnett, og skal betale høy sats. Dette er budskapet i dagens forskrift, men stadige henvendelser til kommunen fra usikre utbyggere er et signal om at ordlyden må være tydeligere enn i dag. Dersom det er nødvendig med opparbeiding på kommunalt hovednett betaler tiltakshaver lav sats etter ny § 6-4.
   
 2. § 6-4 utgår, og erstattes av ny § 6-5. Innholdet er det samme som i eksisterende § 6-4, men tidsbegrensningen på antall år en eiendom har rett på lav sats for tilknytningsgebyr er ny. Kommunen mener at retten til lav sats må gjelde for den utbyggingen som skjer i forbindelse med etableringen av kommunale vann og avløpsledninger, og at retten ikke kan følge eiendommen(e) i et lengre tidsperspektiv enn 5 år etter kommunal overtakelse av anlegget. Kommunens bruker i dag tid og ressurser på å følge opp avtaler om opparbeidelseskostnader langt tilbake i tid.
   
 3. § 7-2 – her er det lagt inn en presisering. Det presiseres at det er ett abonnementsgebyr per vannmåler.
   
 4. § 8-2 utgår, da innholdet er en repetisjon av § 7-10.
   
 5. § 10-1 og 10-2 utgår, da innholdet er hjemlet i plan og bygningsloven, forurensningsloven og kommunens standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Kommunen benytter ikke lokal forskrift for å gi pålegg om utbedringer av privat vann og avløpsanlegg. Av hensyn til fremtidige endringer i norsk lovverk bør kommunen unngå å vise til paragrafer i lokal forskrift. Tekst i forskrift per i dag viser til utgått lovverk.
   
 6. § 10-2 er ny. I kommunens gebyrregulativ er det fastsatt et gebyr som ilegges abonnent dersom vannmåler ikke tilbakeleveres ved rivning av bygninger. Gebyret er et insitament for å sikre at kunden avslutter sitt vann- og avløpsabonnement, samt at vann- og avløpsledninger tilknyttet revet bygning avsluttes på forsvarlig vis (plan og bygningslovens § 31-3). Det er nødvendig å hjemle sanksjonen i forskrift for å kunne ilegge gebyret.
   
 7. §11-2 punkt 10 utgår. Kommunen har ikke en bestemmelse som det vises til i dette punktet per i dag. Kommunen mener bestemmelsen allerede er dekket av § 11-1.
   
 8. § 12-2 utgår. Innholdet er flyttet til §12-1. Nytt i §12-1 er en presisering av at kommunen forholder seg til plan og bygningslovens definisjon av midlertidige tiltak.
   
 9. I § 12-4 er siste setning ny. Paragrafen omhandler depositum, så setningen kan synes som overflødig. Kommunen mener allikevel det er nødvendig å presisere at kommunen beholder innbetalt depositum dersom vann og avløpsanlegget forlates på et uforsvarlig vis, slik at kommunen må bruke ressurser på å utføre jobben, eller når vannmåler ikke tilbakeleveres til kommunen.

I tillegg er det gjort mindre endringer av mer redaksjonell karakter.

Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til «Forskrift for kommunale vann og avløpsgebyrer er 01.02.2023. 

Merknader sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Kommunalteknikk postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsene merkes med «22/03117: Uttalelse: Forskrift for kommunale vann og avløpsgebyrer»