Kommunestyret i Ås vedtok i møte 20.10.2021 å legge forslag til kommuneplan for perioden 2022-2034 ut til offentlig ettersyn. Kommunens innbyggere, politiske partier, frivillige organisasjoner, næringsliv, nabokommuner, regionale og statlig myndigheter m.fl. inviteres til å gi uttalelser til forslaget

Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for en bærekraftig samfunns-, tjeneste- og arealutvikling. Den har et perspektiv på minst 12 år. Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede mål og strategier for denne utviklingen. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen samlet skal disponeres og består av tre dokumenter: Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Kommunestyret ber særlig om høringsinnspill på mål, strategier og tiltak som bør med i kommuneplanens samfunnsdel og som kan gjøre Ås til en foregangskommune innen sirkulærøkonomi

Det gjøres oppmerksom på at det i kommunestyret 20.10.2021 i sak 62/21 om kommuneplanens arealdel ble vedtatt at arealet sørvest for Gjersjøen skal opprettholdes som arealformål næring og ikke endres til arealformål LNF. På grunn av misforståelser ved avstemming, må dette behandles som egen sak på kommunestyrets møte 24.11.2021. Hvis denne behandlingen endrer vedtaket, vil det bli sendt ut til alle høringsinstansene som kan sende evt. høringsuttalelse om denne endringen som del av høringen av kommuneplanen.

Lær mer og kom med dine spørsmål og innspill

Vi inviterer til åpent kommuneplan-kontor og folkemøte om kommuneplanen.

Åpent kommuneplan-kontor

Velkommen til folkemøte om kommuneplanen

Høringsuttalelsen sendes via 

Oversendelsen merkes med «21/02664 – Høringsuttalelse kommuneplanen 2022-2034»

Høringsdokumentene

 1. Kommuneplanen 2022-2034: Samfunnsdelen
 2. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, plankart
 3. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, planbestemmelser
 4. Kommuneplanen 2022-2034: Arealdel, planbeskrivelse
 5. Kommuneplanen 2022-2034: Temakart

Andre dokumenter

 1. Kommunedirektørens vurdering av arealinnspillene (05.07.2021)
 2. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av arealinnspillene (02.02.2021)
 3. Notat: Forslag til langsiktig utbyggingsgrense og vurdering av boligbehov - grunnlag for kommuneplanen 2022-2034 (05.07.2021)
 4. Saksutskrift Kommunestyret sak 61/21 Samfunnsdelen (20.10.2021)
 5. Vedlegg til saksutskrift til K 61/21 Samfunnsdelen (20.10 2021)
 6. Saksutskrift Kommunestyret sak 62/21 Arealdelen (20.10.2021)
 7. Vedlegg til saksutskrift til K 62/21 Arealinnspill (20.10.2021)
 8. Vedlegg til saksutskrift til K 62/21 Arealbestemmelser (20.10.2021)