Høringsfrist er satt til 02.08.2024.

Endringer framkommer i saksprotokoll for K-sak 63/24 samt i «Endring av forskrift i forskrift om folkevalgtes godtgjøring og økonomiske rettigheter, Ås kommune, Akershus»:

Det vises også til saksframlegg og protokoll i portal for politiske møter og saksdokumenter

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk høringsskjema

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/03187 Høring - Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og økonomiske rettigheter

Innspill kan også sendes som post til Ås kommune, politisk sekretariat, Postboks 195, 1431 Ås.