Hovedutvalg for næring og miljø behandlet i sitt møte 28.09.2021 forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune (Viken) som sak 29/21. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring.

Saksdokumentene og forslag til forskrift:

Høringsfrist er 01.12.2021.

Bakgrunnen for behandlingen er at eksisterende forskrift oppheves 01.01.2022 som følge av ny havne- og farvannslov. Kort oppsummert er det foreslått 5 knop som maksimal fart for fritidsfartøy i hele Ås kommunes sjøområde.

Det tas sikte på at ny forskrift gjøres gjeldende etter behandling i kommunestyret i februar 2022.

Vi oppfordrer våre nabokommuner til å vedta harmonerende fartsgrenser slik at hastighetsforskjellene ved kommunegrensene ikke blir for store.

Eventuelle uttalelser sendes: