Bakgrunn

Målet med vann- og avløpsnormen er en standardisering av utførelse, utstyr og dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og anlegg knyttet til dette. Bakgrunnen for å kunne stille disse kravene til kommunaltekniske anlegg ligger i kommunens rolle som anleggseier. Kravene gjelder både kommunale anlegg hvor kommunen er byggherre og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli overtatt av Ås kommune

Ås kommune benytter standard VA-norm fra Norsk Vann som grunnlag. Denne er av generell art der kommunene skal kunne legge inn lokale bestemmelser i tillegg til de overordnede. Norsk Vann sørger for oppdatering av lovhjemler og henvisninger til VA/miljø-blad. VA/Miljøblad er en beskrivelse av beste praksis innen fagområdet.

VA-normen ligger ute på fellesportalen www.va-norm.no der man kan søke opp Ås kommune. Dette er en portal utbyggere og entreprenører er godt kjent med ettersom den har eksistert siden 2003 og blir brukt av de fleste norske kommuner.

Ås kommune har nå gått grundig gjennom sine lokale bestemmelser for oppdatering og kvalitetssikring. For å få en hensiktsmessig forankring for kommunens krav til utførelse på kommunale vann- og avløpsanlegg blir VA-normen nå lagt ut på offentlig høring, før den legges frem for vedtak i kommunestyret.

Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til «Ås kommunes VA-norm» er 15.11.2022. 

Send merknader til normen i elektronisk skjema her

Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Kommunalteknikk postboks 195, 1431 Ås.
Uttalelsene merkes med «22/01634: Uttalelse: Ås kommunes VA-norm"