Ås kommune har en tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Planen behandles politisk i løpet av våren. Det er mulig å søke spillemidler fra Kulturdepartementet til tiltak som er oppført i tiltaksplanen.

Vedtatt tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025


Spillemidler

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men en oppføring i denne planen er en forutsetning for å søke om spillemidler. Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg. Det er mulig å søke om midler til nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Spillemiddelsøknadene gjennomgås av kommunens administrasjon før de oversendes til fylkeskommunen for videre behandling. Kommunen foretar en prioritering av innkomne søknader før søknadene oversendes fylkeskommunen. Politisk behandlet tiltaksplan danner grunnlag for prioriteringen.

Frist for spillemiddelsøknader er 15. oktober

Søknadsprosess

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du nyttig informasjon om søknadsprosessen.

Tips:

  • Ta tidlig kontakt med kommunen for å drøfte ditt prosjekt!
  • Ha en prosjektplan, skisser av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansieringsplan
  • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
  • Spillemidler har en gjennomsnittlig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
  • Før regnskap fra første dag

Nyttig informasjon og lenker knyttet til tilskuddsordninger, spillemidler og annet fysisk aktivitet

De fleste relevante offentlige tilskuddsordningene til idrett og andre aktivitetsformål er samlet på Miljødirektoratets elektroniske søkesenter og/ eller på Viken fylkeskommune sin oversikt over tilskudd og støtteordninger:

Innføring i ulike tilskuddsordninger, prosjektsøknad og prosjektplan se opptak av kurset «Friluftsliv søknadskurs i 3 deler» holdt av Viken Fylkeskommune.

Samling 1: Hvor kan jeg søke penger?

Samling 2: Hvordan skrive en god søknad?

Samling 3: Hva er en god prosjektplan, del 1

Samling 3: Hva er en god prosjektplan, del 2

Temasamling: Universell utforming av turveier og friluftsområder