Fysioterapeuter i Ås kommune med driftstilskuddsavtale

Institutt Ansatte Kontaktinformasjon
Vinterbro fysikalske institutt Opsal, Arnfinn

Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro

64 94 64 05         

Smertefri fysikalske institutt Berglund, Arve Christian

Tamburveien 5, 1406 Ski

smertefri.fysikalske@gmail.com

64 94 18 88

SMS: 476 26 775
Ås fysioterapi - og treningssenter

Glosimot, Yngvar (generell fysioterapi)

Guttormsen, Cecilia (generell fysioterapi, AktivA)

Hammer, Christian (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling)

Hammermo, Olof (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd)

Solli, Heidi (generell fysioterapi, permisjon)

Vestli, Ingunn Møller (psykomotorisk fysioterapeut)

Ystgaard, Line (manuellterapeut, idrettsfysioterapi, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling

Myrveien 10, 1430 Ås

aasfysio@gmail.com

Nettside: www.aasfysio.no

64 94 29 00
Ås fysikalske institutt

Dyrdal, Susanne
fysioterapeut med videreutdanning innen komplett fysikalsk lymfødembehandling (KLF), interesse for helthetlig tilnærming til pasienten både biomekanisk og biopsykososialt, bred kompetanse innen allmenn fysioterapi fra spebarn til gravide og geriatri, behandler kronikere med sammensatte tilstander så vel som akutte skader.
susanne@aasfysikalskeinstitutt.no

Norderval, Solveig
Fysioterapeut med spesialisering i Lymfedrenasje
solveig@aasfysikalskeinstitutt.no

Børnes, Ingeborg
Fysioterapeut med master i Muskel og skjelett
ingeborg@aasfysikalskeinstitutt.no

Steigen, Laila Beate
Manuellterapeut, Spesialist i Idrettsfysioterapi, Videreutdanning i Kognitiv terapi
lbs@aasfysikalskeinstitutt.no

Torgersen, Tom Erik
Fysioterapeut, generell fysioterapi
tomerik@aasfysikalskeinstitutt.no

Moerveien 14, 1430 Ås
Felles e-post: post@aasfysikalske.no

Telefon: 64 94 05 04
Bakkefysio

Christian Bakke
Generell fysioterapi
Helhetlig Hjerterehabilitering
Aktiv A terapeut
Diagnostisk Ultralyd
Gruppetimer for Hjerte, Lunge, Revmatisme, KOLS

Brekkeveien 5B (gågata),
1430 Ås

64 94 14 30

905 59 471

post@1plan.no

www.1plan.no

Kommunale fysioterapeuter

Ås kommune har 6 personer som gir fysioterapitjenester i kommunal regi. 3 barnefysioterapeuter som yter tjenester til barn i alderen 0-18, og 3 personer som gir tjenester til voksne over 18 år. Den kommunale fysioterapitjenesten gir i hovedsak tjenester til de som ikke kan nyttiggjøre seg at den private fysioterapitjenesten ved et institutt.

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til på Moer Sykehjem,

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 
 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet
 

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.
 

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.
 
For 2021 er egenandelstaket 2460 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no.
 
Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.
 
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder
  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)
Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.
 

Skjema

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 
 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling
Avdeling: Forvaltning voksne
Telefon: 64 96 25 90
Epost: forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse: Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse: Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem
 
 
Ansvarlig enhet
Avdeling: Forvaltning voksne
Telefon: 64 96 25 90
Epost: forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse: Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse: Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Hva er fysioterapi

  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
  • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
  • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
  • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
  • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
  • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
  • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
  • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.