Brunskogsnegl og boakjølsnegl er uønsket i norsk natur

Både brunskogsnegl og boakjølsnegl (også kalt leopardsnegl eller tigersnegl) er listet i Artsdatabanken* som fremmede arter som utgjør svært høy risiko (brunskogsnegl) og høy risiko (boakjølsnegl) for naturmangfoldet i Norge. Disse skal bekjempes.
 
 
Brunsnegler legger opptil 400 egg, boakjølsneglen opp til 800. Både brunskogsneglen og boakjølsneglen har kommet for å bli, og blir ikke helt borte fra norsk natur. Målet er derfor å holde antallet så lavt som mulig.
 
* Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold med mange bidragsytere. Blant annet er alle naturhistoriske museer i Norge og biologiske forskningsmiljø.

Ås kommune går bort fra utdeling av Nemaslug®

Ås kommune har valgt å gå bort fra å dele ut Nemaslug®, slik det er blitt gjort tidligere år. Grunnen til dette er at middelet kan ha en negativ økologisk effekt på våre egne sneglearter. Dette kom nylig frem i en publisert artikkel utarbeidet ved NIBIO. Den publiserte artikkelen kan leses her. 

Føre-var-prinsippet

Når Ås kommune har vurdert bruken av Nemaslug®, så har føre-var-prinsippet vært viktig. Dette prinsippet følger av naturmangfoldloven, § 9:

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.


Hva er Nemaslug®?

Nemaslug® er et biologisk preparat som består av nematoder (rundormer) som går inn i sneglene og dreper dem med en medbrakt bakterie. Nematoden dreper i hovedsak unge brunskogsnegler, siden eldre og større snegler sjelden dør av å være infisert.

Forskningsresultatene i artikkelen viser at virkningen av Nemaslug® middelet trolig har større negativ effekt på stedegne arter enn på brunskogsnegler. Vi vet ikke hvor store negative konsekvenser bruk av Nemaslug® kan ha for kjente og mulig uoppdagete stedegne sneglearter, og det er behov for mer kunnskap om dette. Føre-var-prinsippet tilsier at vi skal være forsiktige med å gjøre skade der vi ikke har god nok kjennskap til hvor sårbare de artene som kan bli påvirket av et tiltak er. Derfor ønsker ikke Ås kommune å benytte denne bekjempelsesmetoden.

Våre stedegne sneglearter spiller en viktig rolle som nedbrytere, og er en verdifull brikke i næringskjeden siden de fungerer som mat for mange andre arter.

Det har også vært ressurskrevende for kommunen å organisere utdeling av Nemaslug®, som også spiller en rolle i avgjørelsen om å avslutte utdelingen av middelet.

Nabolagskampen

En viktig ingrediens i en vellykket bekjempelse av brunskogsnegl er å samarbeide med naboene. Det hjelper lite å bekjempe snegler kun i sin egen hage, når de kan yngle og bli mange hos naboen.

Mange velforeninger og nabolag har dratt i gang felles aksjoner for å motivere hverandre til å ta i et tak. Noen få personer drar det i gang med å f. eks. kjøpe inn sneglemiddel, henge opp plakater, informere på sosiale medier og sørge for samordning av aksjonen.

Hva kan jeg gjøre i egen hage?

 • Sjekk plantene grundig ved kjøp. Se etter egg og småsnegler. Løft gjerne planta ut fra potta.
 • Hold orden i hagen. Klipp gresset kort, luk vekk ugress, fjern områder med potter, plank, rot og hageavfall/kompost. Her legger sneglene egg.
 • Fjern hageavfall og velg en lukket kompostbeholder. Du kan levere hageavfall gratis ved Bølstad gjenvinningsstasjon. Follo ren tilbyr også et abonnement hvor de henter avfallet hjemme hos deg.
 • Ta vare på naturlige fiender som frosk, pinnsvin og fugler.
 • Let etter snegle-egg og ødelegg disse. Du finner de under blader, planker, steiner, heller osv. i august, september og oktober. Eggene er skjøre, tråkk på dem eller klem dem med en stein.
 • Ikke stol på «snegle-sikre» planteoversikter. Snegler er altetende.

Fyrstikk ved siden av snegleegg for å vise størrelsen
Størrelsen på egg fra brunsnegle

Hvordan ta livet av snegler?

Det er best å se etter snegler sent på kvelden eller tidlig på morgenen. Spesielt etter regnvær eller fuktige netter. Fuktighet på bakken er svært viktig for at sneglene skal trives.
 
Det er viktig å ta livet av sneglen på en god måte. Det er forbudt å bruke virkemidler som inneholder giftstoffer som for eksempel metaldehyd. Dette er giftstoff og farlig. Unngå bruk av salt/saltstein, dette er ingen human avlivningsmetode.
 
 • Bruk saks og klipp rett bak følehornene over hodet. Da dør sneglen med en gang.
 • Du kan bruke middelet Nemaslug® (nematoder*) eller Ferramol® (jernfosfat**).

Mekanisk bekjempelse

Snegleplukking er effektivt, men startes ofte for sent. Man bør begynne allerede om våren. Det er lurt å gå ut om kvelden eller morgenen. Da er sneglene mest aktive på grunn av at bakken er mer fuktig. Sneglene plukkes og avlives.

Det kan være praktisk å bruke en pølseklype eller engangshansker under plukkingen. Man kan kaste dem eller grave dem ned, men det kan være lurt å legge dem ut på en kontrollert plass som åte for andre brunskogsnegler. Brunskogsnegler blir tiltrukket av døde artsfrender og spiser på dem. Slike steder kan være fine sjekkpunkter for plukking og klipping senere.

Sneglene bør avlives på en mest mulig skånsom måte. Man bør bruke en metode som er rask og som ikke virker negativt inn på den øvrige naturen. Følgende metoder for å avlive kan dermed brukes:

 1. Klippe sneglen i to, rett bak hodet med en saks, spade eller annet redskap
 2. Ha dem i en beholder og helle kokende vann over
 3. Putte dem i en plastboks og legge den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.

Kommunen tar sterk avstand fra avlivningsmetoder som bruk av salt, eddik, metaldehyd og ammoniakk. Det er også viktig å plukke riktige snegler. Snegler er i utgangspunktet nytteorganismer, idet de er viktige for nedbrytningen og omsetningen av dødt organisk materiale, fra så vel dyr som planter. Det bør etterstrebes å ta vare på innfødte arter som den sorte skogssneglen.

Dersom det ikke er åpenbart hvor sneglene holder til, kan man lokke dem frem til feller for og deretter plukke og avlive dem. Sneglene har god luktesans og tiltrekkes av mange forskjellige luktstoffer som kan brukes som åte. Vørterøl, oppklippede døde snegler og hundemat er noen eksempler som kan brukes i feller for å tiltrekke flere snegler for avliving. Fellene bør sjekkes en dag eller to etter de er satt ut. Feller er mest effektivt tidlig i vekstsesongen, kanskje fordi tilgangen på plantemateriale er noe mindre enn senere i sesongen. De er også mest effektive for store snegler, fordi de er mest på farten. Det finnes mange typer feller på markedet, og man kan også lage det selv. En gammel isboks er praktisk, der borrer man hull nede ved kanten og legger inn åte. Kun snegler kommer inn.

Dersom man kan finne eggene til brunskogsneglen er det veldig effektivt å avlive eggene. Brunskogsnegl legger egg i august-september. Eggene legges i hulrom i jorden, under blader, steiner, planker og råtne plantedeler, som for eksempel i kompostbinger. De er små hvite kuler med en liten sort prikk inni med en størrelse på 3-4 mm som legges i klaser. Pass på at eggene er store nok. Andre sneglearter har også egg på lignende steder. Avhengig av forholdene klekkes eggene etter to til fire uker. Legg gjerne ut noen små matter, keramiske fliser eller liknende som sneglene kan legge eggene under, følg med. Eggene kan drepes i kokende vann eller skvises med en stein eller lignende.

 

Du kan lese mer om brunskogsnegl, samt forvekslingsarter og levevis i NIBIOs temahefte her