Her kan du lese hele forslaget til budsjett og handlingsplan (lenke).

Her kan du laste ned dokumentet i PDF-versjon

Ås kommune leverer gode tjenester, men innenfor stadig strammere økonomiske rammer. Det foregår store omstillinger i alle tjenestene for å tilpasse seg et bærekraftig økonomisk nivå. Med kommunens store gjeld, tilsier økonomien at tjenestetilbudet i kommunen må justeres ytterligere ned.  Samtidig må det arbeides for å få økt befolkningsvekst slik at kapasiteten i tjenester og bygg kan utnyttes bedre.

Kommunedirektøren i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2022-2025. Budsjettet for 2022 viser et overskudd på 5 mill. kr eller 0,3 %.  Handlingsregelen til Ås kommune sier at kommunen skal ha minst 1 % netto driftsresultat.  Endrede forutsetninger i økonomien gjør at kommunedirektøren ikke klarer å legge fram et driftsresultat på 1 % for 2022. Bortfall av statlig veksttilskudd, økte pensjonskostnader, økte renter og strømpriser er viktige årsaker.

For perioden 2023 til 2025 har kommunen et innsparingsbehov på 25 mill. kr for å innfri handlingsregelen om netto driftsresultat på minst 1 %.  Det vil igangsettes en prosess tidlig i 2022 for å identifisere de nødvendige innsparingene.

Kommunens disposisjonsfond styrkes i perioden 2022-2025 og gjeldsgraden vil gå ned med kommunaldirektørens forslag til budsjett. Dette gjør kommunen mer robust i framover.  Men dette forutsetter samtidig at kommunen lykkes med å identifisere og gjennomføre nødvendige innsparinger.


Investeringer

I 2022 ferdigstilles Åshallen og byggearbeidet på Åsgård skole er godt i gang for ferdigstillelse i 2023. I tillegg gjennomføres store investeringer i infrastruktur i perioden. 

Med vedtatt områdereguleringsplan for Ås sentrumsområde vil byggeaktiviteten komme godt igang i planperioden.

Attraktive Ås

I et stramt budsjett med mange kutt prioriterer kommunedirektøren en satsing på «Attraktive Ås». Dette arbeidet skal bidra til å realisere befolkningsveksten i kommunen.  Dette er viktig for å sikre god kapasitetsutnyttelse av kommunens investeringer innen barnehage-, skole-, og helsebygg.

 

For mer informasjon, kontakt:

  • Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, tlf. 64 96 20 02
  • Økonomisjef Emil Schmidt, tlf. 64 96 20 31