§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune. Forhold som er regulert i opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i forskriften. Dette gjelder blant annet opplæringslovens kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø, opplæringsloven § 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing og forskrift til opplæringsloven kapittel 15 Krav om politiattest, samt regler for taushetsplikt, jf. opplæringsloven § 15-1 og forvaltningsloven § 13. Den enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO. Hjemmel for ordensreglement for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne forskriften.

§ 2. Styring

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur har ansvar for politisk styring av skolefritidsordningene.

Innhold og organisering av tilbudet i de kommunale skolefritidsordningene skal være i samsvar med:

 1. Opplæringsloven med forskrifter
 2. Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås og øvrige kommunale plandokumenter og retningslinjer.
 3. Prosessbeskrivelse for virksomhetsområde skole.

Rektor ved den enkelte skole, har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO.

§ 3. Formål

Formålet med skolefritidsordningen er at barn i 1.- 4. trinn og barn med særskilte behov i 1.- 7. trinn skal ha et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, kultur- og fritidsaktiviteter samt sosial læring.

§ 4. Opptak

Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen.

Plass ved den enkelte skolefritidsordning tildeles elever som har vedtak om skoleplass ved den respektive skolen. I særlige tilfeller kan dette fravikes.

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15. mars hvert år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4. trinn med mindre den sies opp.

Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato.

§ 5. Opptakskriterier

Skolefritidsordningen er for barn fra 1. til og med 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1. til og med 7.trinn.

Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier:

 1. Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (opplæringsloven § 13-7)
 2. Elever i 1. årstrinn
 3. Elever i 2. årstrinn
 4. Elever i 3. årstrinn
 5. Elever i 4. årstrinn

§ 6. Åpningstid/ferie- og plandager

Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet
kl. 07:00 – kl. 17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden.

Følgende åpningsalternativer besluttes i SU hvert skoleår på den enkelte skole etter høring blant foreldrene som har barn i SFO:

 1. 7:00 – 16:30
 2. 7:15 – 16:45
 3. 7:30 – 17:00

Skolefritidsordningen holder stengt:

 1. uke 28, 29 og 30
 2. 5 plandager– disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt
 3. mellom jul og nyttår
 4. mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken

Dager der skolen er stengt og SFO er åpen, har eleven SFO-tilbud også i ordinær skoletid. Elever som har et deltidstilbud, har tre valgfrie dager SFO i ferieukene, utenom feriedager SFO er stengt. 

I skolens høst- og vinterferie, samt uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på nærliggende skoler.

§ 7. Oppholdstid

Det kan velges mellom to alternativer:

 1. Helplass: mer enn 10 timer per uke
 2. Deltidsplass: til og med 10 timer per uke

Deltidsløsningen skal beskrives og avtales mellom foreldre og SFO for hele skoleåret.

Det åpnes opp for at eleven kan ha forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning.

Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Dette skal avtales med SFO- leder senest 14 dager i forveien. Unntaksvis kan denne regelen fravikes.

§ 8. Ledelse og bemanning

Ved den enkelte skole skal det være en SFO-leder/ undervisningsinspektør med ansvar for den daglige driften. Lederen skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Baseledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne- og ungdomsarbeider, eller særlig egnethet.

SFO ved den enkelte skole skal ha en grunnbemanning med ca. 15 barn per voksen i den tid på dagen da flest barn er til stede. Dette kan medføre at det på morgen- og ettermiddagsvakt er en lavere voksendekning.

§ 9. Foreldrekontakter

Det velges to foresatte ved hver skole som foreldrekontakter for skolefritidsordningen. Foreldrekontaktene knyttes til skolens rådsorganer.

§ 10. Leke- og oppholdsarealer

Arealer, både ute og inne, skal være godt egnet til formålet.

§ 11. Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med bakgrunn i opplæringslovens § 13-7. 

Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen, men redusert betaling for familier med lav inntekt, jf. Forskrift til opplæringslova Kapittel 1B

Foresatte som ønsker redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, må søke om dette. Søknaden sendes den enkelte SFO ved SFO-leder. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett skoleår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets skattemelding og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Det er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt som er beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen. Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Dersom søknaden og påkrevd dokumentasjon ikke er levert innen fastsatt frist, settes høyeste betalingssats. Dersom søknaden og påkrevd dokumentasjon leveres etter fastsatt frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra påfølgende måned.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboende. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene, er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt. I de tilfeller der barn bor fast hos begge foresatte, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregistrert adresse som barnet.

Rektor fatter vedtak om redusert foreldrebetaling.

Foresatte plikter å melde om økninger i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen. Endring i oppholdsbetalingen gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft.

§ 12. Betalingsregler

 1. Betalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned. 
 2. Betaling påløper for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp eller endret i Oppvekstportalen og med 1 måneds varsel.
 3. Det betales for 11 måneder pr. år, juli måned er betalingsfri.

Kostpenger er inkludert i foreldrebetalingen. 

§ 13. Forsinket og manglende betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling. Det kan ilegges purregebyr.

Første purring ved manglende betaling er en påminnelse. Andre purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. Dersom andre purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

§ 14. Gebyr ved for sen henting

Dersom stengetiden eller henting etter den tid en har betalt for ikke overholdes så skal SFO følge kommunens Retningslinje ved for sent hentet barn. Herunder kan det kreves et fastsatt gebyr tilsvarende gjennomsnittslønn til en SFO-ansatt. Retningslinje ved for sent hentet barn og informasjon om gjeldende fastsatt gebyr skal ligge på kommunens hjemmesider.

§ 15. Oppsigelse/endring av tilbud fra foresatte

I perioden 1. september til 1. april er oppsigelsestiden en måned med virkning fra den første i påfølgende måned. Det samme gjelder for endring av oppholdstid.

Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved spesielle tilfeller ved skriftlig søknad til rektor.

Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 1. juni.

Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes.

Søknad om oppsigelse  eller endret oppholdstid skal gjøres via Oppvekstportalen. Dersom endret oppholdstid medfører redusert betalingssats, gjelder samme frist som ved ordinær oppsigelse.

§ 16. Oppsigelse på grunn av mislighold

Kommunen kan si opp plassen ved:

 1. Manglende betaling. Dersom skyldig beløp ikke blir betalt, sendes varsel om oppsigelse sammen med andregangs purring. Manglende betaling som har gått til inndrivelse gjennom rettslig inkasso, medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, dersom ikke andre særskilte betalingsavtaler er inngått skriftlig. Ved øyeblikkelig oppsigelse kan plassen beholdes ut gjeldende måned. Foresatte må da søke plass på nytt.
   
 2. Andre vesentlige mislighold av avtalen som for eksempel:
  • Dersom stengetiden eller henting etter den tid en har betalt for gjentatte ganger ikke overholdes, i henhold til Retningslinje ved for sent hentet barn
  • Dersom særskilte forhold gir grunn til det.

Før en eventuell oppsigelse gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet.

§ 17. Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter forvaltningslovens kap. VI. Som enkeltvedtak regnes blant annet:

 1. vedtak om innvilgelse og avslag på søknad om plass
 2. vedtak om redusert foreldrebetaling
 3. vedtak om endring av oppholdstid
 4. vedtak om oppsigelse av plass.

Klagen fremsettes for rektor. Klageinstans er Formannskapet.

§ 18. Skyss

Skolefritidsordningen omfattes ikke av grunnskolens skyssregler. Barn i skolefritidsordningen har derfor ikke krav på offentlig skyss. Barnets skyssbehov må besørges av de foresatte.

§ 19. Internkontroll

Skolefritidsordningen har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer:

 1. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften av 01.01.1997)
 2. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av 10.01.1996
 3. Kommunens internkontrollsystem

§ 20. Forsikring

Ås kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen.

§ 21. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2019. Fra samme tid oppheves Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17. februar 2016, gjeldende fra 1. april 2016.

§ 22. Forskriften

Endring av forskriftene foretas av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. Forskriften publiseres i Lovdata.